Offisielt fra statsråd 13. september 2019

I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon endring av skatteavtalen mellom Norge og Sveits.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. september 2019. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet
Prop. 138 S (2018-2019)
Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Sveits, undertegnet i Oslo 20. juni 2019. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 139 L (2018-2019)
Lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven)
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet
Delt ikraftsetting av lov 31. mars 2017 nr.13 om endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap). Endringsloven del I, endringene i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) § 35, trer i kraft 1. januar 2020.
(Nyhetssak)

Finansdepartementet
Delt ikrafttredelse av lov 20. desember 2018 nr. 107 om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven). Romertall I trer i kraft 1. oktober 2019.

Delt ikrafttredelse av lov 20. desember 2018 nr. 110 om endringer i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven). Romertall I trer i kraft 1. oktober 2019.

3. Delegasjon av myndighet

Klima- og miljødepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) §§ 26 nr. 8, 49 første ledd og 49a til Miljødirektoratet.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Marit Gjelten til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Pretoria, Astrid Emilie Helle, tillike til ambassadør i Harare, Zimbabwe.

Utnevning av ambassadør i Abu Dhabi, Sten Arne Rosnes, tillike til ambassadør i Doha, Qatar.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av oberst Odd Andreas Søbstad til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Svein Wiiger Olsen til statsadvokat ved Riksadvokatembetet med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Utnevning av fagdirektør Kaare Falkenberg til avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Finansdepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 98/2019 av 29. mars  2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2015/759 om endring av forordning (EF) nr. 223/2009 om europeisk statistikk, kan bli bindende for Norge.