Historisk arkiv

Felles foreldreansvar for alle blivende foreldre – ny bestemmelse i barneloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Kongen har i statsråd 13. september 2019 fastsatt at lovendringene i barneloven § 35 skal tre i kraft fra 1. januar 2020. Lovendringen gjelder alle barn som blir født etter 1. januar 2020.

Lovendringene ble vedtatt i 2017 (Prop 161 (2015-2016) Endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap)).

I dag har mor foreldreansvaret alene dersom foreldrene ikke var gift eller bodde sammen ved barnets fødsel. Barnelovens utgangspunkt vil etter endringene være felles foreldreansvar for alle, også for de som ikke har vært gift eller bodd sammen. Mødre kan etter de nye reglene melde fra til Folkeregisteret innen ett år dersom de ønsker foreldreansvaret alene. Dersom faren likevel ønsker foreldreansvaret, kan han bringe saken inn for retten, som skal fatte en avgjørelse ut fra en vurdering av barnets beste. Far kan melde fra om at han ikke vil ha felles foreldreansvar innen den samme fristen.

Ikraftsettingen av felles foreldreansvar for alle har krevd tilrettelegging av praktiske løsninger i Folkeregisteret i sammenheng med modernisert folkeregister, noe som vil være på plass til 1. januar 2020. Det vil komme nærmere informasjon om lovendringene i tilknytning til ikraftsettingen.