Prop. 161 L (2015–2016)

Endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap)

Barne- og likestillingsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i barneloven som tar sikte på å likestille foreldrene som omsorgspersoner. Det legges fram forslag om at lovens utgangspunkt skal være felles foreldreansvar for alle, også for foreldre som ikke bor sammen når barnet blir født. Med forslaget vil alle foreldre som utgangspunkt ha felles foreldreansvar, og det må meldes fra om foreldrene ønsker en annen ordning. Det foreslås videre å endre ordlyden i barneloven slik at delt bosted kommer først i lovteksten som eksempel på én av ordningene foreldrene kan avtale. Det er et mål at foreldre og barn er enige når barnet skal flytte. Dagens ordning for flytting med barnet foreslås forsterket ved at det innføres meklingsplikt hvis foreldrene er uenige. Varslingsfristen før flytting foreslås utvidet fra seks uker til tre måneder. Videre foreslås det å presisere i lovteksten at ny sak kan reises dersom bostedsforelderen flytter med barnet uten at begge foreldrene er enige om flyttingen. Reglene om tvangsbot skal klargjøres og forenkles, og innkrevingen effektiviseres ved at ansvaret flyttes fra namsmannen til Statens Innkrevingssentral (SI). Regjeringen ønsker i større grad å tilrettelegge for frivillig oppfyllelse av samværet i saker om samværshindring. Etter mønster fra en tilsvarende ordning i Sverige, foreslås det nye regler om oppnevning av mekler mv. som er tilpasset de særegne forhold som gjør seg gjeldende i saker om tvangsfullbyrdelse.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget