Historisk arkiv

Automatisk felles foreldreansvar for foreldre til barn født utenfor samliv – ny bestemmelse i barneloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Lovendringene i barneloven § 35 trer i kraft fra 1. januar 2020 og gjelder for barn som blir født etter 1. januar 2020.

Fram til årsskiftet 2019–2020 har mor foreldreansvaret alene dersom foreldrene ikke var gift eller bodde sammen ved barnets fødsel. 

Barnelovens utgangspunkt vil etter endringene være felles foreldreansvar for alle, også for de som ikke har vært gift eller bodd sammen. Mødre kan etter de nye reglene melde fra til Folkeregisteret innen ett år dersom de ønsker foreldreansvaret alene.

Dersom faren likevel ønsker foreldreansvaret, kan han bringe saken inn for retten, som skal fatte en avgjørelse ut fra en vurdering av barnets beste. Far kan melde fra om at han ikke vil ha felles foreldreansvar innen den samme fristen.

Lovendringene ble vedtatt i 2017 (Prop 161 L (2015-2016) Endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap)), men trer i kraft 1. januar 2020 i sammenheng med moderniseringen av Folkeregisteret.