Offisielt fra statsråd 15. februar 2008

Stortingsproposisjon om Oslopakke 3 trinn 1 om utbygging av veg- og kollektivtransport i Oslo ble vedtatt i statsråd i dag. Regjeringen har også lagt fram forslag om en helt ny plandel av plan- og bygningsloven som skal styrke hensynet til miljø og klima.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 15. februar 2008. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Miljøverndepartementet

Ot.prp. nr. 32 (2007-2008)
Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
(plandelen)
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 40 (2007-2008)
Om Oslopakke 3 trinn 1
(Pressemelding)

St.prp. nr. 41 (2007-2008)
Om utvidelse av bompengeinnkrevingen på Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse (Krifast) i Møre og Romsdal
(Pressemelding)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Delvis ikrafttredelse av lov 17. juni 2005 nr. 89 om endringar i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring og andre lover med overgangsbestemmelser fastsettes.

Følgende bestemmelser i lov 27. januar 2006 nr. 4 om endringer i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs og andre lover (elektronisk kommunikasjon mv.) trer i kraft 1. mars 2008: endringene i lovvedtaket avsnitt I i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs § 25 annet ledd, § 37, § 79 første ledd, § 79 annet ledd nr. 3, § 79 tredje ledd til sjette ledd og § 79 syvende ledd første punktum, § 111 annet ledd, § 120 fjerde ledd, § 122 annet ledd, § 124 annet ledd, § 128 første og fjerde ledd, § 130 annet ledd, § 138 første ledd tredje og fjerde punktum, § 144 første og tredje ledd, § 156 første til femte ledd og § 156 a tredje punktum og endringene i lovvedtaket avsnitt II i lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret.
(Se pkt 3 Forskrifter)

3.      Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift av 21. desember 2007 om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter.

Justis- og politidepartementet

Forskrift om endring i forskrift 23. august 1993 nr. 824 om konkursregisteret og om kunngjøringer etter konkursloven (konkursregisterforskriften) vedtas.
Forskrift om endring i forskrift 20. september 1985 nr. 1872 om framgangsmåten ved tinglysing av melding om konkursåpning på grunnlag av begjæring over telefon eller på annen enkel måte vedtas.
(Se pkt 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Fastsettelse av forskrift om kirkegårder i Longyearbyen og askespredning på Svalbard.

Nærings- og handelsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 30. juli 1992 nr. 593 om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister (NOR).
Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 30. juli 1992 nr. 592 om registrering av skip i norsk internasjonalt skipsregister (NIS).
(Se pkt 4 Delegasjon av myndighet)
 

4.      Delegasjon av myndighet

Nærings- og handelsdepartementet

Kongens myndighet etter lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) § 11 sjette ledd delegeres til Nærings- og handelsdepartementet.
Kongens myndighet etter lov 12. juni 1987 nr. 48 om norsk internasjonalt skipsregister § 5 delegeres til Nærings- og handelsdepartementet.
(Se pkt 3 Forskrifter)

5.      Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å etterkontrollere lovgivningen om inngripende etterforskningsmetoder mv.:

1.      Leder: Sorenskriver Nils Terje Dalseide, Elverum
2.      Advokat John Christian Elden, Oslo
3.      Professor dr. juris Erling Johannes Husabø, Bergen
4.      Lagdommer Monica Hansen Nylund, Tromsø
5.      Politiførstebetjent Unni Irene Pedersen, Vadsø
6.      Professor dr. juris Dag Wiese Schartum, Oslo
7.      Assisterende sjef for ØKOKRIM Trond Eirik Schea, Oslo
8.      Prosjektdirektør Ingjerd Schou, Spydeberg
9.      Politiinspektør i PST Maria Collett Sælør, Bærum
(Pressemelding)

6.      Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statsråd Manuela Ramin-Osmundsen gis avskjed i nåde fra sitt embete som medlem av Kongens råd fra 15. februar 2008 kl. 13.00.

Statsråd Trond Giske overtar fra 15. februar 2008 kl. 13.00         
og inntil videre styret av Barne- og likestillingsdepartementet.

Statssekretær Kjell Erik Øie gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Manuela Ramin-Osmundsen og utnevnes inntil videre som statssekretær for statsråd Trond Giske i barne- og likestillingssaker fra 15. februar 2008 kl. 13.00.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Utnevning av avdelingsdirektør Siri Ellen Sletner til ambassadør i Budapest, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Petter Fredrik Wille til Norges faste representant til Europarådet, Strasbourg, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Svein Bæra til ministerråd ved ambassaden i Dar es Salaam, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Forlenget åremålsbeskikkelse av administrerende direktør Paul Narum ved Forsvarets forskningsinstitutt for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Professor dr. juris Henry John Mæland oppnevnes til setteriksadvokat for å behandle klagen og anmeldelsene fra Gunnar Grantangen.

Politiadvokat Thorbjørn Klundseter utnevnes til statsadvokat ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter.

Kultur- og kirkedepartementet

Seniorrådgiver Gro Paudal utnevnes til avdelingsdirektør i Kultur- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Underdirektør Toril Johanne Svaan utnevnes til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet.

7.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av tilleggsprotokoll av 28. januar 2003 som gjelder kriminalisering av rasistiske og fremmedfiendtlige handlinger begått i et datasystem, til konvensjon om datakriminalitet av 23. november 2001.

Olje- og energidepartementet

Luostejok Kraftlag gis tillatelse til fornyet reguleringskonsesjon for Luostejok kraftverk i Porsanger kommune i Finnmark.