Offisielt fra statsråd 17. september 2010

I statsråd i dag ble administrerende direktør Joakim Theodor Haagaas Lystad utnevnt til arbeids- og velferdsdirektør for en periode på 6 år.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. september 2010. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet

Prop. 162 S (2009-2010)
Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Tyrkia, undertegnet i Ankara 15. januar 2010

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Miljøverndepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. juni 2010 til lov om endringer i naturmangfoldloven, viltloven mv. (nødverge, bruk av åte).
Lovvedtak 48 (2009-2010)  Lov nr. 57
Endringene i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt § 26 og lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 17 trer i kraft 1. oktober 2010. (Se også pkt. 3 Forskrifter)

3.      Forskrifter

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

4.      Klagesaker m.v.

Fiskeri- og kystdepartementet

Klage fra Krabbin AS på Fiskeri- og kystdepartementets vedtak 7. juli 2010 om avslag på søknad om ombordproduksjon av kongekrabbe. Klagen tas ikke til følge.

5.      Utnevnelser m.v.

Arbeidsdepartementet

Administrerende direktør Joakim Theodor Haagaas Lystad beskikkes som arbeids- og velferdsdirektør for en åremålsperiode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Arbeidsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Fiskeri- og kystdepartementet

Seniorrådgiver Geir Evensen konstitueres som avdelingsdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Oberst Rune Fagerli utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Administrerende direktør Frode Sjursen beskikkes til administrerende direktør i Forsvarsbygg for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Generalmajor Finn Kristian Hannestad beordres til tjeneste i stillingen som generalinspektør for Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Prosjektleder Elisabeth Tombre Neergaard utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert statsadvokat Hugo Henstein utnevnes til statsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Torstein Lindquister ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter til og med 31. desember 2010.

Landbruks- og matdepartementet

Avdelingsdirektør Gunnar Hagen konstitueres som ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet for et tidsrom av inntil ett år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Henrik Valeur konstitueres som avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet for et tidsrom av inntil to år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Fredrik Arnesen konstitueres som avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet for et tidsrom av inntil ett år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av avtale mellom Norge og Romania om soningsoverføring av domfelte.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Jens Stoltenberg med ektefelle ved besøk til New York 18. – 25. september 2010.

Kulturdepartementet

Norges Blindeforbund utbetales en etterkompensasjon for 2008 beløpende til
kr 2 988 000, med tillegg av 4 % avsavnsrente fra 9. september 2008 til 25. september 2009 og forsinkelsesrente fra 25. september 2009 og fram til dato for utbetaling.

Norsk Folkehjelp utbetales en etterkompensasjon for 2008 beløpende til kr 644 000, med tillegg av 4 % avsavnsrente fra 9. september 2008 til 28. juli 2010 og forsinkelsesrente fra 28. juli 2010 og fram til dato for utbetaling.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Eldrevatn Kraftverk gis tillatelse til erverv av fallrettigheter i Jukleåni og Ulvehaugelvi i Lærdal kommune.