Offisielt fra statsråd 2. mars 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 2. mars 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp.nr. 48 (2000-2001)
Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om endring av protokoll 31 i EØS-avtala om deltaking for EFTA/EØS-statane i det femte likestillingsprogrammet til EU (2001-2005)

St.prp. nr. 49 (2000-2001)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 97/2000 av 27. oktober 2000 om endring av vedlegg XVIII til EØS-avtala (direktiv om arbeidstid på skip)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 50 (2000-2001)
Endringer av medlemskap i Statens Pensjonskasse

Barne- og familiedepartementet

Ot.prp. nr. 43 (2000-2001)
Om lov om endringer i barnelova, forskotteringsloven og i enkelte andre lover (nye regler for beregning av barnebidrag m.m.)

(Pressemelding)

 

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 42 (2000-2001)
Om lov om endring i lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold og i lov om foretakspensjon

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 44 (2000-2001)
Om lov om endringer i domstolloven m.m. (den sentrale domstoladministrasjon og dommernes arbeidsrettslige stilling)

St.prp. nr. 53 (2000-2001)
Om utvidelse av kostnadsrammen for nytt tinghus i Tromsø

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 41 (2000-2001)
Om lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)
(Pressemelding)

 

Ot.prp. nr. 45 (2000-2001)
Om lov om endringar i lov 29. april 1977 nr. 34 om kommunal forkjøpsrett til leiegårder m.m.
(Pressemelding)

 

Landbruksdepartementet

St.prp.nr. 52 (2000-2001)
Om tiltak mot kugalskap, tiltak overfor Q-meieriene og tiltak innenfor reindriftsnæringen.

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 51 (2000-2001)
Om tilføring av innskotskapital og auka låne- og garantiramme for Statkraft SF
(Pressemelding)

 

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. februar 2001 til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (bruken av varetektsfengsling mv.)
Besl. O. nr. 62 Lov nr. 7
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

Delvis ikraftsetting av lov 15. desember 2000 nr. 98 om endringer i offentlighetsloven og enkelte andre lover. De lovendringer som ikke trådte i kraft 1. januar 2001, trer i kraft 1. april 2001.
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

3. Forskrifter

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard.

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

Justis- og politidepartementet

Endring av forskrift om kommunikasjonskontroll 31. mars 1995 nr. 281 (kommunikasjonskontrollforskriften)
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Forskrift om endring i forskrifter til offentlighetsloven m.m. vedtas.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Forskrift om offentlighetslovens anvendelse på Statens nærings- og distriktsutviklingsfond vedtas.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Kommunal- og regionaldepartementet

Fastsettelse av forskrift om opphevelse av forskrift 9. januar 1987 nr. 6 for kontrollkomiteen for Den Norske Stats Husbank.

4. Styrer, utvalg

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til en uavhengig granskingskommisjon for å granske alle forhold ved dykkingen i Nordsjøen i pionertiden:

  1. Petter A. Lossius, lagdommer, Borgarting lagmannsrett
    2. Gunnar Nicolaysen, prof.dr.med, Universitetet i Oslo
    3. Per Oscar Andersen, prof.dr.med., Universitetet i Oslo
    4. Petter Høilund, sivilingeniør, Det Norske Veritas
    (Pressemelding)

5. Klagesaker m.v.

Kommunal- og regionaldepartementet

Klage fra Brenna vel og Grønmoaksjonen på Kommunal- og regionaldepartementets vedtak 7. september 1998 om å frita Oslo renholdsverk fra søknadsplikten etter plan- og bygningsloven, tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet

Generalkonsul Ulf Sverre Henstad Christiansen utnevnes til sendemann i Abu Dhabi, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Eva Moksnes Vincent utnevnes til konsul og beordring til tjeneste ved generalkonsulatet i New York, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Anne Margrete Bauer utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved Norges faste delegasjon i Genève, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Bente Bingen utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved ambassaden i New Delhi, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Leif Holger Larsen utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved Norges faste delegasjon til NATO, Brussel, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Anne Rikter-Svendsen utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Paris, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassaderåd Trine Skymoen utnevnes til ministerråd og beordring til fortsatt tjeneste ved Norges faste delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i Wien, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Spesialrådgiver Elisabeth Walaas utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved Norges delegasjon til Den europeiske union i Brussel, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Inge Per Øie Nordang utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Madrid, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør i Finansdepartementet, Vibeke Trålim, utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjef Henning Kloster-Jensen utnevnes til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Washington, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rektor Fridtjov Thorkildsen utnevnes til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Cairo, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Eivind S. Homme utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Beijing, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Hilde Austad utnevnes til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved Norges delegasjon til Den europeiske union, Brussel, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Carl Peter Fredrik Salicath utnevnes til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Berlin, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Byråsjef Per Strand Sjaastad utnevnes til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved Norges delegasjon til Den europeiske union, Brussel, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Axel Ræder Endresen utnevnes til ulønnet generalkonsul i Accra, Ghana.

Assisterende avdelingssjef Jan-Henrik Rosnes beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) ved Norges faste delegasjon til De forente nasjoner, New York, for et tidsrom av inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Konstituert underdirektør Trond Kvarsvik utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Målfrid Bjærum konstitueres som underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Jarl Eirik Hemmer utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommandør Finn Hugo Gustavsen utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst, midlertidig brigader, Jan Willi Smedsrud utnevnes til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Svein Tore Antonsen utnevnes til oberst i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Førstestatsadvokat Siri Frigaard konstitueres som førstestatsadvokat og embetsleder ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer, dog ikke utover 15. februar 2003.

Forlenget konstitusjon av herredsrettsdommer Elisabeth Baumann som byrettsdommer i Stavanger byrett til og med 31. august 2001.

Kommunal- og regionaldepartementet

Rådgiver Åge Knudsen utnevnes til underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kulturdepartementet

Avdelingsdirektør Roy Kristiansen utnevnes til ekspedisjonssjef i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Avdelingsdirektør Paul Glomsaker utnevnes til ekspedisjonssjef i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

 

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Heidi Langaas konstitueres som avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet for inntil ett år, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Statsgaranti for utstillingen "Crowns and Roses: The Living Tradition of Norwegian National Costume" i Latvia, Litauen og Estland i perioden fra 3. mars til 31. desember 2001.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Bjørn Tore Godal med ektefelle ved besøk til Wien 2. mars 2001.

Finansdepartementet

Opprettelse av frihavn i Kirkenes.

Justis- og politidepartementet

Bevilgningen på kap. 461 Særskilte ulykkeskommisjoner, post 01 Driftsutgifter, overskrides med inntil 7,5 mill. kroner, utover overført beløp fra 2000.

Kulturdepartementet

Statsgaranti for utstillingen "Skatter fra Kreml" ved Kunstindustrimuseet i Oslo. Garantien gjelder i tidsrommet 8. mars – 27. august 2001.

Nærings- og handelsdepartementet

Fastsettelse av endring av vedtekter for Statens Veiledningskontor for Oppfinnere (SVO).