Offisielt fra statsråd 2. november 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 2. november 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 13. desember 1996 nr. 1144 om forsøksordning med rettsmekling.

2. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Førsteamanuensis Christine Benedichte Meyer utnevnes til statssekretær i Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
(Pressemelding)

Høyesterettsdommer Nina Frisak utnevnes til departementsråd ved Statsministerens kontor med tiltredelse fra 15. november 2001.
(Pressemelding)

Forlenget konstitusjon av assisterende regjeringsadvokat Bård Tønder som regjeringsadvokat fra 1. november 2001 til 18. februar 2002.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Minister Rolf Baltzersen utnevnes til sendemann i Sofia, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Seniorrådgiver Yngvar Åsholt utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Konstituert underdirektør Kjetil Berner utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Teknisk direktør Paul Narum åremålsbeskikkes som administrerende direktør ved Forsvarets forskningsinstitutt for seks år med tiltredelse fra 1. desember 2001.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Statsadvokat Kari Lynne utnevnes til herredsrettsdommer i Orkdal og konstitueres som sorenskriver samme sted med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Herredsrettsdommer Arne Henriksen utnevnes til lagdommer i Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Konstituert underdirektør Mari Archer Sæther utnevnes til underdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

3. Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Torild Skogsholm oppnevnes som settestatsråd for statsråd Svein Ludvigsen for de saker som Fiskeridepartementet får til behandling hvor statsråd Svein Ludvigsen er inhabil eller ikke ønsker å behandle fordi det foreligger omstendigheter som medfører at han er nær grensen for inhabilitet.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av andre tilleggsprotokoll til Europarådets konvensjon om gjensidig hjelp i straffesaker av 20. april 1959 med følgende forbehold og erklæringer:

- det tas forbehold mot artiklene 17-20 i sin helhet,

- det erklæres i medhold av artikkel 9 punkt 9 at anmodning om videoavhør som involverer personer som er mistenkt, siktet eller tiltalt, ikke vil bli etterkommet,

- det erklæres i medhold av artikkel 13 at overføring bare kan skje hvis vedkommende samtykker.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om å endre EØS-avtalens vedlegg XX ved innlemmelse av europaparlaments- og rådsforordning 1980/2000/EF om en revidert fellesskapsordning for tildeling av miljømerke.

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Tidligere statsråd Anne Kristin Sydnes og tidligere statssekretær Sigrun Møgedal, Utenriksdepartementet, fritas fra sine verv som henholdsvis norsk medlem og norsk stedfortredende medlem av Rådet for Verdensbanken.

Statsråd Hilde Frafjord Johnson og statssekretær Olav Kjørven, Utenriksdepartementet, oppnevnes som henholdsvis nytt norsk medlem og nytt stedfortredende medlem av Rådet.

Tidligere statssekretær Sigrun Møgedal fritas fra sitt verv som norsk medlem av de respektive Råd for Den afrikanske utviklingsbank, Den asiatiske utviklingsbank og Den inter-amerikanske utviklingsbank.

Statssekretær Olav Kjørven, Utenriksdepartementet, oppnevnes som nytt norsk medlem av de respektive råd, mens ekspedisjonssjef Åge B. Grutle, Utenriksdepartementet, fortsetter som stedfortredende medlem.