Offisielt fra statsråd 2. september 2011

Statsråd ble holdt på Oslo slott 2. september 2011. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Justis- og politidepartementet

Prop. 148 L (2010-2011)
Endringer i aksjeloven mv. (nedsettelse av kravet til minste aksjekapital mv.)
(Pressemelding)

2.      Forskrifter

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Fastsettelse av forskrift om særlige tiltak mot Syria.

3.      Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Oppnevning av jordskifterettsleder Trond Berge, Kleppe, som nytt medlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 2. september 2011 til og med
1. september 2015.

4.      Klagesaker m.v.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Klage fra Lise Hansen over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets avslag om innsyn i sak 2009/02593, dokument 48. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Innsynsspesialisten over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets avslag om innsyn i sak 2010/2558, dokument 7. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Leonard Mynter over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets avslag om innsyn i sak 2006/0179, dokument 118 – vedlegg 7, samt dokumentene 101, 107 og 150. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Bjarne Johannessen over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets avslag om innsyn i sak 2006/01790, dokument 41, 64, 89, 101, 107, 93, 92, 61, 60, 75, 76, 156, 164, 172, 165, 166, 170 og dokumentvedleggene i dokument 121 og 37. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Lise Hansen over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets avslag om innsyn i sak 2010/2519, dokument 8. Klagen tas ikke til følge.

5.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av avtale mellom Norge og Moldova om lettelser i utstedelsen av visa.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 37/2010 av 12. mars 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/109/EF av 16. september 2009 om rapporterings- og dokumentasjonskrav i forbindelse med fusjoner og fisjoner kan bli bindende for Norge.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen