Offisielt fra statsråd 21. september 2007

Kronprinsregenten i statsråd har i dag overdratt styret av Olje- og energidepartementet til statsråd Åslaug Haga. Stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa er utnevnt til statsråd og sjef for Kommunal- og regionaldepartementet.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 21. september 2007. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 78 (2006-2007)
Om lov om endringer i aksjeloven, allmennaksjeloven og enkelte andre lover (fusjon og fisjon over landegrensene)

 

2.      Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statsråd Odd Roger Enoksen gis avskjed i nåde fra sitt embete som medlem av Kongens råd fra 21. september 2007 kl. 1300.

Statsråd Åslaug Marie Haga overtar styret av Olje- og energidepartementet fra 21. september 2007 kl. 1300.

Stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa utnevnes til statsråd og overtar styret av Kommunal- og regionaldepartementet fra 21. september 2007 kl. 1300.

 

Følgende statssekretærer gis avskjed i nåde fra 21. september 2007 kl. 1300:
Statssekretær Inge Bartnes for statsråd Åslaug Haga
Statssekretær Guri Størvold for statsråd Åslaug Haga
Statssekretær Dag-Henrik Sandbakken for statsråd Åslaug Haga
Statssekretær Liv Monica Bargem Stubholt for utenriksminister Jonas Gahr Støre
Statssekretær Anita Utseth for statsråd Odd Roger Enoksen.

 

Følgende utnevnes til statssekretærer fra 21. september 2007 kl.1300:
Statssekretær Liv Monica Bargem Stubholt for statsråd Åslaug Haga.
Statssekretær Guri Størvold for statsråd Åslaug Haga
Ambassadør Elisabeth Walaas for utenriksminister Jonas Gahr Støre
Statssekretær Dag-Henrik Sandbakken for statsråd Magnhild Meltveit Kleppa.

(Pressemelding)

 

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Spesialrådgiver Jørg Willy Bronebakk utnevnes til ambassadør i København, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Åremålsutnemning av stortingsrepresentant Hill-Marta Solberg til fylkesmann i Nordland for ein periode på seks år med tiltreding frå det tidspunktet som departementet fastset.
(Pressemelding)

 

Justis- og politidepartementet

Førstestatsadvokat Rune Bård Hansen utnevnes til lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Marianne Bergflødt utnevnes til tingrettsdommer ved Bergen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Tina Bergstrøm utnevnes til tingrettsdommer ved Fredrikstad tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Pål Prestesæter utnevnes til sorenskriver ved Valdres tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer John Morten Svendgård konstitueres som tingrettsdommer ved Stjør- og Verdal tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Sorenskriver Anne Marie Stoltz konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra 1. januar 2008 til og med 31. desember 2009.

Pensjonert sorenskriver Jan Erik Aarsland Olsson konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra 1. oktober 2007 til og med 31. mai 2009.

Professor dr. juris Tone Sverdrup konstitueres som dommer i Høyesterett med tiltredelse fra 5. november 2007 til og med 20. januar 2008.

Professor dr. juris Knut Kaasen konstitueres som dommer i Høyesterett med tiltredelse fra 21. januar 2008 og så lenge Høyesterett bestemmer, dog ikke ut over 30. juli 2008.

Høyesterettsdommer Georg Fr. Rieber-Mohn innvilges avskjed i nåde etter søknad med virkning fra og med 1. november 2007.

 

3.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/16/EF av 19. mars 2007 om visse foretak for kollektiv investering i verdipapirer (UCITS-fond).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2000/60/EF om fastsettele av rammer for Fellesskapets vannpolitikk (rammedirektivet for vann).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs handlingsprogram Daphne III (2007-2013).

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2001/18/EF om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer.