Offisielt fra statsråd 22. november 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 22. november 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 31 (2002-2003)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 103/2002 av 12. juli 2002 om endring av vedlegg IX (finansielle tenester) til EØS-avtala om innlemming av direktiv 2001/107/EF (reglar om forvaltingsselskap og forenkla prospekt) og direktiv 2001/108/EF (investeringar gjort av investeringsføretak) av 21. januar 2002

St.prp. nr. 34 (2002-2003)
Om samtykke til ratifikasjon av protokoll av 27. juni 1997 om samordning av Den internasjonale Eurocontrol-konvensjonen om samarbeid om flysikring av 13. desember 1960, etter ulike endringer

St.prp. nr. 35 (2002-2003)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 93/2002 av 25. juni 2002 om endring av vedlegg XXII (selskapsrett) til EØS-avtala.

St.prp. nr. 36 (2002-2003)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 86/2002 av 25. juni 2002 om innlemmelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/65/EF (begrenset bruk av virkelig verdi i regnskaper)

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

St.prp. nr. 32 (2002-2003)
Om samtykke til at Norge deltar i den 9. påfylllingen av Det afrikanske utviklingsfondet (AfDF IX)

St.prp. nr. 33 (2002-2003)
Om samtykke til at Norge deltar i den 13. kapitalpåfylling i Det internasjonale utviklingsfondet (IDA)
(Pressemelding)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Ot.prp. nr. 18 (2002-2003)
Om lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte mv.) og om endringer i folketrygdloven, brann- og eksplosjonsvernloven og eltilsynsloven
(Pressemelding)

St.meld. nr. 11 (2002-2003)
Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2001 – 30. juni 2002.

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 19 (2002-2003)
Om lov om endringer i utlendingsloven og i lov 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett (gebyr)
(Pressemelding)

2. Utnevnelser m.v.

Finansdepartementet

Underdirektør Peter Reine utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

3. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av samarbeidsavtale mellom Norge og Den europeiske Union (EU) om Norges deltakelse i EUs politioperasjon i Bosnia-Hercegovina (EUPM).

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Undertegning av en avtale mellom Regjeringen i Kongeriket Norge og Regjeringen i Den forente republikken Tanzania om ettergivelse av Tanzanias gjeld til Norge.

Justis- og politidepartementet

Endring i kongelig resolusjon 16. desember 1977 om delegering av myndighet etter forvaltningsloven § 13 d.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Samtykke til å overskride bevilgningen på kap. 223 post 01 Driftsutgifter med 3,5 mill. kroner mot tilsvarende innsparing på kap. 240 post 70 Tilskudd til private skoler.