Offisielt fra statsråd 25. juni 2024

I statsråd i dag ble det lagt fram et forslag om endringer i trossamfunnsloven.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 25. juni 2024. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Barne- og familiedepartementet

Prop. 116 L (2023-2024)
Endringer i trossamfunnsloven (aktivitets- og antallskrav)

Relatert:

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2024 til lov om endringer i barnetrygdloven og midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina (videreføring m.m.).
Se punkt 4 Delegasjon av myndighet.

Lovvedtak 95 (2023-2024) Lov nr. 53

Loven trer i kraft 1. juli 2024. Overgangsregler for ikrafttredelsen av loven del X fastsettes.

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2024 til lov om endringer i integreringsloven, folketrygdloven og tannhelsetjenesteloven (innstramminger).

Delt ikraftsetting av endringsloven. Følgende trer i kraft 1. juli 2024:

 • Endringsloven del I (integreringsloven)
 • Endringsloven del III (tannhelsetjenesteloven)

Følgende trer i kraft 1. oktober 2024

 • Endringsloven del II (folketrygdloven)

Overgangsregler for ikrafttredelsen fastsettes.

Lovvedtak 94 (2023-2024) Lov nr. 54

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. juni 2024 til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Akademikerne og staten v/ Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet og arbeidstvisten mellom Unio og staten v/ Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet i forbindelse med Statsoppgjøret 2024.

Lovvedtak 104 (2023-2024) Lov nr. 55

Grunnlag for saken:

Barne- og familiedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2024 til lov om endringer i gjeldsordningsloven mv. (effektivisering og forenkling av gjeldsordningsprosessen).

Lovvedtak 88 (2023-2024) Lov nr. 56

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2024 til lov om endringer i ekteskapsloven (forbud mot ekteskap mellom nære slektninger).

Lovvedtak 90 (2023-2024) Lov nr. 57

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2024 til lov om omdanning av Opplysningsvesenets fond til aksjeselskap.
Se punkt 4 Delegasjon av myndighet

Lovvedtak 89 (2023-2024) Lov nr. 58

Delt ikrafttredelse av loven. Loven § 7 nr. 1 trer i kraft 1. januar 2025.

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortinget sitt vedtak 17. juni 2024 til lov om endring i folketrygdloven (styrking av fedres rett til foreldrepenger).
Se punkt 6 Andre saker

Lovvedtak 91 (2023-2024) Lov nr. 59

Lova trer i kraft 2. august 2024.

Grunnlag for saken:

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2024 til lov om endringer i finansmarkedslovgivningen (samleproposisjon).

Delt ikraftsetting av lov 1. mars 2019 nr. 2 og endringsloven.

Følgende trer i kraft 1. juli 2024:

 • Endringsloven del IV (finansforetaksloven)
 • Endringsloven del V (hvitvaskingsloven) endringen i § 2 og endringene i § 22
 • Endringsloven del VIII (regnskapsførerloven)
 • Endringsloven del IX nr. 2

Følgende trer i kraft 1. august 2024:

 • Endringsloven del I (verdipapirhandelloven) endringen i § 2-2, endringen i kapitteloverskriften til kapittel 8, endringen i § 8-1 første ledd, ny § 8-2, endringen i § 17- 1 første ledd med unntak av bokstav m, ny §§ 17-8 og 17-9, nytt kapittel 17A, endringen i § 19-8 og ny 21-6a.
 • Endringsloven del II (verdipapirfondloven).
 • Endringsloven del III (AIF-loven) med unntak av endringen i § 9-6 første ledd bokstav f.
 • Endringsloven del VII (verdipapirsentralloven)

Følgende trer i kraft 1. oktober 2024:

 • Lov 1. mars 2019 nr. 2 §§ 8 til 14
 • Endringsloven del VI (lov om register over reelle rettighetshavere)

Følgende trer i kraft 1. januar 2025:

 • Endringsloven del V (hvitvaskingsloven) endringen i § 4, endringene i § 10 og endringen i § 43.

Se punkt 6 Andre saker

Lovvedtak 92 (2023-2024) Lov nr. 60

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2024 til lov om endringar i skatteloven.

Lovvedtak 97 (2023-2024) Lov nr. 61

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2024 til lov om endring i folketrygdloven.

Lovvedtak 98 (2023-2024) Lov nr. 62

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2024 til lov om endringar i svalbardskatteloven.

Lovvedtak 99 (2023-2024) Lov nr. 63

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2024 til lov om endringar i merverdiavgiftsloven.

Lovvedtak 100 (2023-2024) Lov nr. 64

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2024 til lov om endring i lov 20. desember 2023 nr. 98 om endringer i skatteloven.

Lovvedtak 101 (2023-2024) Lov nr. 65

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. juni 2024 til lov om endringar i suppleringsskatteloven.

Lovvedtak 102 (2023-2024) Lov nr. 66

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. juni 2024 til lov om Statens fond i Tromsø.

Lovvedtak 103 (2023-2024) Lov nr. 67

Grunnlag for saken:

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 11. juni 2024 til lov om endringer i legemiddelloven og apotekloven (styrket legemiddelberedskap m.m.).

Lovvedtak 73 (2023-2024) Lov nr. 68

Endringsloven trer i kraft 1. juli 2024.

Grunnlag for saken:

Klima- og miljødepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2024 til lov om bærekraftige produkter og verdikjeder (bærekraftige produkter-loven).
Se punkt 6 Andre saker

Lovvedtak 93 (2023-2024) Lov nr. 69

Loven trer i kraft 1. juli 2024.

Grunnlag for saken:

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2024 til lov om endring i luftfartsloven (ubemannet luftfart mv.).
Se punkt 6 Andre saker

Lovvedtak 96 (2023-2024) Lov nr. 70

Loven trer i kraft 1. juli 2024.

Grunnlag for saken:

Ikraftsetting av lov 15. mars 2024 nr. 10 om endringer i yrkestransportlova (sentraltilknytningsplikt og justering av løyveplikten for drosje).

Loven trer i kraft 1. september 2024

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet

Det fastsettes forskrift om endring av forskrift 29. juni 2007 nr. 742 om genetisk masseundersøkelse av nyfødte.

Relatert: 

Det fastsettes forskrift om overgangsordning med særlige vilkår for rett til autorisasjon som paramedisiner for ambulansearbeidere og sykepleiere.

4. Delegasjon av myndighet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Kongens myndighet til å gi overgangsregler etter lovvedtaket del XIII nr. 4 delegeres til Barne- og familiedepartementet.

Se punkt 2 Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet

Kongens myndighet etter loven § 2 annet ledd delegeres til Barne- og familiedepartementet.

Se punkt 2 Sanksjoner og ikrafttredelser

5. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet

Utnevning av seniorrådgiver Øyvind Udland Johansen til underdirektør i Utenriksdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Haakon Svane til underdirektør i Utenriksdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet

Utnevning av politiadvokat Hans Olav Røyr til statsadvokat ved Agder statsadvokatembeter. Han tiltrer fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Kunnskapsdepartementet

Utnevning av utredningsleder Tone Flood Strøm til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Statsministerens kontor

Konstitusjon av prosjektleder Stein Mathisen som statssekretær for statsråd Jon-Ivar Nygård i Samferdselsdepartementet i perioden fra og med 2. september 2024 til og med 22. desember 2024.

Relatert:

6. Andre saker

Utenriksdepartementet

Norge underretter, med forbehold om Stortingets samtykke, EU om godtakelse av forordning (EU) 2024/1717 om endringer i grenseforordningen (videreutvikling av Schengen-regelverket).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i tre EØS-komitébeslutninger om innlemmelse i EØS-avtalen av:

 • Forordning (EU) 2022/123 av 25. januar 2022 om styrking av Det europeiske legemiddelbyrås rolle i forbindelse med kriseberedskap og -håndtering når det gjelder legemidler og medisinsk utstyr
 • Forordning (EU) 2022/2370 av 23. november 2022 om endring av forordning (EF) nr. 851/2004 om skiping av eit senter for førebygging av og kontroll med sjukdommar
 • Forordning (EU) 2022/2371 av 23. november 2022 om alvorlige grensekryssende helsetrusler.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets, i EØS-komitéens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av:

 • Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/127 av 16. januar 2019 om opprettelse av Den europeiske stiftelse for bedring av leve- og arbeidsvilkårene (Eurofound) og opphevelse av rådsforordning (EØF) nr. 1365/75.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets, i EØS-komitéens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av:

 • Forordning (EU) 2021/1230 av 14. juli 2021 om betalinger på tvers av landegrensene i Unionen (kodifisering).

Ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Moldova av 27. juni 2023.

Barne- og familiedepartementet

Noreg kunngjer at dei forfatningsrettslege krav er oppfylte for at avgjerda til EØS-komiteen nr. 74/2024 15. mars 2024 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/1158 20. juni 2019 om balanse mellom arbeidsliv og familieliv for foreldre og

omsorgspersonar og oppheving av rådsdirektiv 2010/18/EU, kan bli bindande for Noreg.

Se punkt 2 Sanksjoner og ikrafttredelser

Energidepartementet

Hafslund ECO Vannkraft AS og Statnett SF gis tillatelser til bygging av Hemsil 3 kraftverk med tilhørende nettilknytning i Gol og Hemsedal kommuner.

Relatert:

Finansdepartementet

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 385/2021 av 10. desember 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av:

 • Forordning (EU) 2015/2365 av 25. november 2015 som gjelder gjennomsiktighet med hensyn til verdipapirfinansieringstransaksjoner og gjenbruk og endring av forordning (EU) nr. 648/2012,
 • Forordning (EU) 2019/463 av 30. januar 2019 som gjelder endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 med hensyn til listen over enheter som er unntatt, kan bli bindende for Norge.
 • Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 50/2021 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av:
 • Forordning (EU) 2019/834 av 20. mai 2019 som gjelder endring av forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til clearingplikten, suspensjon av clearingplikten, rapporteringskrav, risikoreduksjonsteknikker for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral motpart, registrering av og tilsyn med transaksjonsregistre og krav til transaksjonsregistre, kan bli bindende for Norge.
 • Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 63/2020 av 30. april 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av:
 • Direktiv (EU) 2018/843 av 30. mai 2018 som gjelder endring av direktiv (EU) 2015/849 om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme og endring av direktiv 2009/138/EF og 2013/36/EU, kan bli bindende for Norge.
 • Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 185/2023 av 5. juli 2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av:
 • Forordning (EU) 2022/858 av 30. mai 2022 som gjelder en pilotordning for markedsinfrastrukturer basert på desentralisert registerteknologi og endring av forordning (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 909/2014 og direktiv 2014/65/EU, kan bli bindende for Norge.

Se punkt 2 Sanksjoner og ikrafttredelser

Klima- og miljødepartementet

Norge meddeler at de forfatningsrettslige kravene er oppfylt for at EØS-komiteens beslutninger nr. 154/2023 og 155/2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EU) 2019/424, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023, (EU) 2019/2024, (EU) 2021/341 og (EU) 2019/1784 kan bli bindende for Norge.

Se punkt 2 Sanksjoner og ikrafttredelser

Nærings- og fiskeridepartementet

Vedtak med hjemmel i lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet § 2-5 første ledd:

 1. Forhandlinger om eller gjennomføring av erverv av eiendommen Søre Fagerfjord (gnr. 6 bnr. 1 kommune 2100, Spitsbergen Svalbard) kan ikke foretas uten Nærings- og fiskeridepartementets uttrykkelige samtykke.
 2. Uten slikt samtykke kan det heller ikke forhandles om eller gjennomføres erverv av aksjer som direkte eller indirekte vil gi erververen en samlet direkte eller indirekte eierandel på minst 10 prosent av aksjekapitalen, andelen eller stemmene i Aktieselskabet Kulspids (org. nr. 934 643 569). Det samme gjelder når ervervet vil føre til at erververen oppnår betydelig innflytelse over forvaltningen av selskapet på annen måte, eller at erververen sammen med sine nærstående oppnår en slik eierandel eller posisjon.
 3. Aktieselskabet Kulspids og alle direkte eller indirekte eiere av selskapet pålegges fortløpende å opplyse departementet om alle bud som mottas på eiendommen Søre Fagerfjord og direkte eller indirekte eierandeler i Aktieselskabet Kulspids. Det samme gjelder aktører som representerer eierne i salgsprosessen. Meldingen skal inneholde alle opplysninger som kreves etter virksomhetsikkerhetsforskriften § 93.
 4. Erverv i strid med punkt 1 og 2 kan ikke gjennomføres etter sitt innhold. Næringsministeren gis fullmakt til å instruere relevante registeransvarlige om at en eventuell overføring i strid med punkt 1 eller 2 skal nektes registrert.

Samferdselsdepartementet

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 114/2023 av 28. april 2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/1139 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet (EASA) kan bli bindende for Norge.

Se punkt 2 Sanksjoner og ikrafttredelser

Statsministerens kontor

Overføring av forvaltningsansvaret for statens eierinteresser i Flytoget AS fra Nærings- og fiskeridepartementet til Samferdselsdepartementet fra 1. juli 2024.

Relatert:

--

Offisielt fra statsråd 25. juni 2024 er oppdatert 1. juli 2024 som følge av utsatt offentlighet for saken om eiendommen Søre Fagerfjord (under Andre saker)