Prop. 74 LS (2023–2024)

Endringer i finansmarkedslovgivningen (samleproposisjon) og samtykke til godkjenning av fire beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter på finansmarkedsområdet

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i verdipapirhandelloven, verdipapirfondloven, AIF-loven, finansforetaksloven, hvitvaskingsloven, lov om register over reelle rettighetshavere, verdipapirsentralloven og regnskapsførerloven. Det foreslås at tilsynet med den løpende informasjonsplikten og utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon og oppgaven som tilbudsmyndighet overføres fra Oslo Børs til Finanstilsynet. Videre foreslås flere lovendringer for å gjennomføre EØS-rettsakter. Hvitvaskingslovens anvendelsesområde foreslås utvidet til visse aktører i kunstbransjen, og det legges til rette for å utarbeide en liste over stillinger og funksjoner som gir status som «politisk eksponert person». Lov om register over reelle rettighetshavere § 11 om tilgang til registrerte opplysninger foreslås endret. Det foreslås endringer i finansforetaksloven, om egnethetsvurdering ved etterfølgende erverv av kvalifiserte eierandeler i finansforetak. Det foreslås at kriteriene justeres, slik at ordlyden ligger nærmere EØS-regelverket. Det bes også om Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2015/2365, forordning (EU) 2019/463, forordning (EU) 2019/834, direktiv (EU) 2018/843 og forordning (EU) 2022/858.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget