Regjeringen foreslår endringer på finansmarkedsområdet

Regjeringen foreslår ulike endringer på finansmarkedsområdet. Forslagene gjelder regler i blant annet verdipapirhandelloven, finansforetaksloven og hvitvaskingsloven.

Overføring av oppgaver på verdipapirområdet

Regjeringen foreslår at tilsynet med den løpende informasjonsplikten og utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon og oppgaven som tilbudsmyndighet overføres fra Oslo Børs til Finanstilsynet. Overføringen av oppgaver må bl.a. ses i lys av at Oslo Børs er en konkurranseutsatt virksomhet. Forslaget innebærer at Finanstilsynets rolle som tilsynsmyndighet blir styrket.

Verdipapirfinansieringstransaksjoner

Regjeringen foreslår endringer i verdipapirhandelloven, verdipapirfondloven og AIF-loven for å gjennomføre forordning (EU) 2015/2365 om verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR). Forordningen fastsetter regler om verdipapirfinansieringstransaksjoner og gjenbruk av sikkerheter. Et viktig formål med reglene er å gi myndighetene informasjon om slike transaksjoner gjennom rapporteringsplikt til transaksjonsregistre.

Oppdaterte regler om infrastrukturen på verdipapirområdet

Regjeringen foreslår endringer i verdipapirhandelloven for å gjennomføre forordning (EU) 2019/834 EMIR Refit. Hovedformålet med EMIR Refit er å forenkle lovgivningen og gjøre enkelte av de pliktene som følger av EMIR, mer proporsjonale. De viktigste endringene knytter seg til klassifisering av motparter, clearingplikt og rapportering av derivattransaksjoner.

Utvidelse av hvitvaskingsloven til aktører innen kunsthandel

I proposisjonen foreslås det å utvide hvitvaskingsloven virkeområde til visse aktører innen kunsthandel og tilbydere av særlige tjenester for oppbevaring av kunst. Forslaget gjennomfører krav i direktiv (EU) 2018/843 (femte hvitvaskingsdirektiv). Det er en forutsetning at kunsthandlerne driver ervervsmessig, i tillegg til at det må dreie seg om større transaksjoner (over 80 000 kroner). Det foreslås også hjemler for å gi regler om utpeking av en tilsynsmyndighet og gjennomføring av tilsyn.

Regler for pilotordning for DLT-basert markedsinfrastruktur

Det foreslås regler til gjennomføring i norsk rett av forordning (EU) 2022/858 om en pilotordning for markedsinfrastrukturer basert på desentralisert registerteknologi (DLT-forordningen).

DLT-forordningen setter opp en midlertidig ordning som lar markedsinfrastrukturforetak, som verdipapirsentraler og handelsplasser i kategorien multilaterale handelsfasiliteter, utvikle og teste DLT-baserte forretningsmodeller i en begrenset periode.

Egnethetsvurderinger i finansforetak

I proposisjonen foreslås det endringer i finansforetaksloven. Proposisjonen inneholder forslag til endringer i finansforetakslovens regler om egnethetsvurderingen som gjøres ved etterfølgende erverv av kvalifiserte eierandeler i finansforetak. 

Les mer: