Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 26. april 2019

I statsråd i dag ble "Finansmarkedsmeldingen 2019" lagt fram.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 26. april 2019. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet
Meld. St. 3 (2018-2019)
Statsrekneskapen 2018
(Nyhetssak)

Meld. St. 24 (2018-2019)
Finansmarkedsmeldingen 2019
(Nyhetssak) 

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 105 L (2018-2019)
Endringer i politiloven mv.
(bevæpnet patruljering mellom sårbare objekter mv.)
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og likestillingsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 20. april 2018 nr. 6 om endringer i barnelova og straffeloven mv. (bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep). Lovens del I, endringene i lov av 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) § 56 andre ledd andre punktum, settes i kraft 1. mai 2019.

Helse- og omsorgsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 16. juni 2017 nr. 56 om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Loven §§ 3, 5 til 19 og 21 trer i kraft 1. mai 2019.
Delt ikraftsetting av lov 15. desember 2017 nr. 107 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. Loven §§ 1 til 15 nr. 2, § 15 nr. 3 for så vidt gjelder endringene i lov 2. juni 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter § 7-6, samt § 15 nr. 4 til 7, trer i kraft 1. juli 2019.

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) fastsettes.

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 20. september 2013 nr. 1097 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten fastsettes.

4. Styrer og utvalg

Olje- og energidepartementet

Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til Petroleumsprisrådet for to år:

Professor Trine-Lise Wilhelmsen (Oslo), leder
Professor Pål Korsvold (Oslo), nestleder
Professor Mette Helene Bjørndal (Bergen)
Professor Christian Franklin (Bergen)
Forskningssjef Gro Holst Volden (Trondheim) (ny)
Fagsjef Per Kårstad (Skedsmo)
Seniorrådgiver Morten Evjenth Lindbæck (Oslo) (ny)

Varamedlemmer:
For nr. 6 Seniorrådgiver Nora Sundvall Rølling (Oslo)
For nr. 7 Fagsjef Per Valvatne (Oslo) (ny)

5. Klagesaker m.v.

Olje- og energidepartementet
Klage fra Innvik kraftverk AS over Olje- og energidepartementets vedtak 29. juni 2018.  Klagen tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør Jørn Eugene Gjelstad til ambassadør i Beograd, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Inga Marie Weidemann Nyhamar til ambassadør i Tokyo, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Leni Stenseth til ambassadør i Beirut, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Luanda, Kikkan Marshall Haugen, tillike til ambassadør i Libreville, Republikken Gabon.

Utnevning av ambassadør i Paris, Oda Helen Sletnes, tillike til ambassadør i Fyrstedømmet Monaco.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Hege Sjo til ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Utnevning av kommandør Sigurd Smith til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av politiadvokat Kirsti Jullum Jensen til statsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter, med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Utnevning av konstituert statsadvokat Ane Evang til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter, med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Utnevning av advokat Sverre Jacobsen til tingrettsdommer ved Asker og Bærum tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av tingrettsdommer Thom Arne Hellerslia, tingrettsdommer Elisabeth Wittemann og tingrettsdommer Anne Cathrine Haug-Hustad til lagdommere ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av konstituert tingrettsdommer Møyfrid Eggebø til tingrettsdommer ved Nord-Troms tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av universitetslektor Sæmund Stokstad til jordskiftedommer ved Indre Sogn jordskifterett og Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

7. Andre saker

Olje- og energidepartementet
Godfarfoss Kraft AS gis tillatelse til planendring av Godfarfoss kraftverk i Dagalivassdraget i Hol og Nore og Uvdal kommuner.

Dalane Kraft AS gis tillatelse til planendring for bygging av Dvergfossen kraftverk i Kvinesdal kommune.

Til toppen