Offisielt fra statsråd 26. august 2021

I statsråd i dag ble det oppnevnt et utvalg som skal se på reisemålsutvikling og besøksforvaltning i norske kommuner.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 26. august 2021. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Meld. St. 41 (2020-2021)
Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapportar for 2020

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Forsvarsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 19. juni 2020 nr. 77 om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven). Loven kapittel 7 og 8 trer i kraft 1. januar 2022, men unntak av § 7-3.
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 7. mai 2020 nr. 40 om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon (bredbåndsutbyggingsloven). Lovens kapittel 6 trer i kraft 1. oktober 2021.

Kulturdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 28. mai 2021 nr. 49 om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. Loven § 56 om opphevelse av åndsverkloven § 118 andre ledd andre punktum trer i kraft 1. september 2021.

3. Forskrifter

Kulturdepartementet
Forskrift til åndsverkloven fastsettes.

Samferdselsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) fastsettes.

4. Styrer og utvalg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Oppnevning av uavhengig klageorgan for behandling av klager på Medietilsynets vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr etter valgloven.

Medlemmer:
Leder advokat Harald Christian Bjelke, Tønsberg
Medlem advokat Kyrre Eggen, Oslo
Medlem professor Birgit Røe Mathisen, Bodø

Varamedlemmer:
Varamedlem professor Johann Roppen, Volda
Varamedlem advokat Camilla Sophie Vislie, Oslo

Nærings- og fiskeridepartementet
Oppnevning av et offentlig utvalg for reisemålsutvikling og besøksforvaltning i norske kommuner.

Trine Skei Grande, stortingsrepresentant, Oslo, leder av utvalget
Gro Svarstad, daglig leder, Nybergsund
Kari Aina Eik, generalsekretær, Ålesund
Kirsten Indgjerd Værdal, direktør, Inderøy
Ann Heidi Hansen, prosjektleder, Bodø
Trond Øverås, adm.dir, Tromsø
Marit Vorkinn, seniorrådgiver, Øyer
Preben Falck, daglig leder, Stavanger
Richard Grov, direktør, Loen
Rolf Røtnes, fagdirektør, Nordre Follo
Truls Eric Johan Engström, førsteamanuensis, Hafrsfjord
(Nyhetssak)

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Erik Frimannslund Brede til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Tonje Liebich Lie til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Veslemøy Lothe Salvesen til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Jonas Skei til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Sigbjørn Tore Tenfjord til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av prosjektleder Anniken Jermstad til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet
Utnevning av seniorskattejuristene Kristine Aase Sommerfelt, Maja Salhus Røed, Maria Marthins Taaje, Cecilie Beck Landet og Linn Bruskerud til lovrådgivere i Finansdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av tingrettsdommer Øyvind Panzer Iversen til nestleder ved Møre og Romsdal tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Olje- og energidepartementet
Utnevning av HR-sjef Tone Lise Bjørvik Risan til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Forsvarsdepartementet
Forsvarsministeren gis fullmakt til å stille til rådighet en fregatt med om lag 160 personell for deltakelse i den amerikanskledede flåtegruppen Cooperative Deployment for en periode på om lag fire måneder i 2021/2022 samt oppøving i forkant. Deltakelsen vurderes fortløpende, blant annet i lys av politisk utvikling og sikkerhetssituasjonen.

Forsvarsministeren bemyndiges til å foreta de nødvendige beslutninger, herunder beslutninger om kommandooverføring og om nasjonale engasjementsregler i forbindelse med Forsvarets bidrag.