Offisielt fra statsråd 28. februar 2014

I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om endringer i midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 28. februar 2014. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Prop. 42 S (2013-2014)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1285/2013 om etablering og drift av europeiske satellittnavigasjonssystemer (Galileo og EGNOS)

Prop. 43 S (2013-2014)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1288/2013 om programmet «ERASMUS+»

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Prop. 40 L (2013–2014)
Endringer i folketrygdloven
(reduksjon av mødrekvoten og fedrekvoten)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 41 L (2013-2014)
Endringer i midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 11. februar 2014 til lov om endringar i kjøpsloven og avtaleloven.
Lovvedtak 33 (2013-2014). Lov nr. 2
(Se pkt. 5 Andre saker)

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. februar 2014 til lov om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (navneendring for Kriminalomsorgens sentrale forvaltning mv.)
Lovvedtak 34 (2013-2014). Lov nr. 3

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 30. januar 2014 til lov om endringer i lov om Innovasjon Norge.
Lovvedtak 31 (2013-2014). Lov nr. 4
Lovendringene trer i kraft 1. juli 2014.

3. Forskrifter

Nærings- og fiskeridepartementet, fiskerisaker
Fastsetting av forskrift om endring av forskrift 7. november 2003 nr. 1309 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten.
(Pressemelding)

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Ambassadør i Moskva, Leidulv Atle Namtvedt, utnevnes tillike til ambassadør i Jerevan, Armenia.

Ambassadør Siren Gjerme Eriksen utnevnes til ambassadør i Hanoi, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Cecilie Landsverk utnevnes til ambassadør i Reykjavik, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef Rolf Einar Fife utnevnes til ambassadør i Paris, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef Victor Conrad Rønneberg utnevnes til ambassadør i Nairobi, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Fagdirektør Are-Jostein Norheim utnevnes til ambassadør i Rabat, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Dag Malmer Halvorsen utnevnes til ambassadør i Vilnius, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Elin Østebø Johansen utnevnes til Norges faste representant ved Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) i Paris, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Mariann Murvoll utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Advokat Knut Harald Braathen og advokat Kai Ove Roseth utnevnes til lagdommere ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Randi Lo utnevnes til tingrettsdommer ved Gjøvik tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Lagdommer Sven-Jørgen Lindsetmo utnevens til førstelagmann ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Gisle Alexander Johnson og statsadvokat Jostein Johannessen utnevnes til tingrettsdommere ved Kristiansand tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Statsadvokat Hilde Kjeksrud Sakariassen utnevnes til tingrettsdommer ved Lister tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Anders Nesheim utnevnes til tingrettsdommer ved Sandefjord tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Seniorrådgiver Henrik Westborg Smiseth utnevnes til tingrettsdommer ved Senja tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Seksjonsleder Svein Linga utnevnes til jordskiftedommer ved Indre Hordaland jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Pensjonert tingrettsdommer Tore Cato Bremseth konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett med tiltredelse fra og med 1. mars 2014 til og med 29. februar 2016.

Underdirektør Svein Wiiger Olsen konstitueres som avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet for ett år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kunnskapsdepartementet
Seniorrådgiver Ellen Cathrine Arnesen konstitueres som avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet fram til 1. juli 2015, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruks- og matdepartementet
Seniorrådgiver Cathrine Steinland konstitueres som avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet for tidsrommet fra og med 1.3.2014 til og med 29.2.2016.

5. Andre saker

Justis- og beredskapsdepartementet
Reservasjon mot FN-konvensjonen 11. april 1980 om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG) del II om avtaleinngåelse, jf. konvensjonen artikkel 92, trekkes.
Det avgis en presiserende tilleggserklæring til FN-konvensjonen 11. april 1980 om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG), jf. konvensjonen artikkel 94, om at konvensjonen ikke skal gjelde for inngåelse av avtaler om kjøp hvor partene har sine forretningssteder i Norge, Danmark, Finland, Island eller Sverige.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Olje- og energidepartementet
Godkjenning av disponeringsplan for Huldra-feltet.

Sunnfjord Energi AS gis tillatelse til opprusting av Øvre Svultingen kraftverk, fornyelse av regulering av Nordstrandsvatnet samt tillatelse til ervervskonsesjon til fallrettigheter i Stakaldefossen og i Øvre og Nedre Svultingen i Jølster, Førde, Høyanger og Hyllestad kommuner.
(Pressemelding)

Holmen Kraft AS gis tillatelse til bygging av Holmen kraftverk og 52 kV ledning fra Holmen kraftverk til Kjønnagard transformatorstasjon i Voss og Aurland kommuner.
(Pressemelding)

Salten Kraftsamband AS gis konsesjon for erverv av aksjer i Sjøfossen Energi AS.