Offisielt fra statsråd 3. desember 2010

Regjeringen har i statsråd i dag vedtatt blant annet oppnevningen av et utvalg som skal utrede spørsmål om kriminalisering av overføring av allmennfarlig smittsom sykdom.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 3. desember 2010. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet

Prop. 44 S (2010-2011)
Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Marshalløyene om opplysningar i skattesaker underskriven i Singapore 28. september 2010

Prop. 45 S (2010-2011)
Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Vanuatu om opplysningar i skattesaker underskriven i Canberra
13. oktober 2010

Prop. 46 S (2010-2011)
Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Liberia om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris
10. november 2010

Prop. 47 LS (2010-2011)
Lov om opphevelse av lov 30. mai 1986 nr. 23 om statens petroleumsforsikringsfond mv. og ny saldering av statsbudsjettet 2010
(Pressemelding)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 19. juni 2009 nr. 72 om endringer i folketrygdloven m.m. (etablering av en ordning for refusjon av pasienters utgifter til helsehjelp i ande EØS-land) trer i kraft 1. januar 2011.
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

3.      Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 18. desember 2009 nr. 1640 om registre for administrering og samordning av syketransport (syketransportregisterforskriften).
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om forlengelse av prøveordningen med narkotikaprogram med domstolskontroll.

Kulturdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting til kringkastingsloven (lov 4. desember 1997 nr. 127).
(Pressemelding)

4.      Styrer, utvalg

Helse- og omsorgsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal utrede spørsmålet om kriminalisering av overføring av allmennfarlig smittsom sykdom:

1.      Professor Aslak Syse, Oslo (leder)
2.      Skuespiller Kim Fangen, Spydeberg
3.      Advokat Jannicke Keller-Flöystad, Bergen
4.      Professor Stig Frøland, Oslo
5.      Juridisk rådgiver Inger-Lise Hognerud, Oslo
6.      Professor Bjørn Helge Hofmann, Lillehammer
7.      Overlege Trine Kjus, Lillehammer
8.      Sosiolog Bera Ulstein Moseng, Oslo
9.      Sosiolog Anne Skjelmerud, Oslo
10.  Overlege Øystein Søbstad, Bergen
11.  Lovrådgiver Karl Otto Thorheim, Oslo
12.  Professor Bente Træen, Tromsø
(Pressemelding)

5.      Klagesaker m.v.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Klage fra Janne Mortensen over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets delvis avslag på innsyn i dokument 1 i departementets sak 10/0229. Klagen tas ikke til følge.

Samferdselsdepartementet

Klage frå Norges Taxiforbund over Samferdselsdepartementets vedtak 21. mai 2010 om å gje fritak frå krav om løyve for å drive persontransport mot vederlag.  Klaga vert ikkje tatt til følgje.
(Pressemelding)

6.      Utnevnelser m.v.

Justis- og politidepartementet

Åremålsbeskikkelse av advokat Jorunn Anne Midthun, politiadvokat Øyvind Havnevik, seksjonssjef Espen Slettmyr, seniorrådgiver Erik Marthinussen, politiadvokat Guri Hauso, seniorrådgiver Gerd Hay Ingebrigtsen, menneskerettighetsrådgiver Jannike Eggen, spesialrådgiver Tone Kilde og rådgiver Caroline Taube som nemndleder i Utlendingsnemnda for 8 år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

7.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurderingsbyråer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen