Historisk arkiv

Utvalg ser på smittefarlige sykdommer og straffeloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen oppnevnte i dag et utvalg som skal se på reguleringen av allmennfarlige smittsomme sykdommer i straffeloven. – Vi må blant annet se på om dagens lovverk diskriminerer hiv-smittede, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Straffelovens paragraf 155 regulerer såkalte allmennfarlige smittsomme sykdommer. I praksis har denne de siste tiårene bare vært anvendt ved overføring av eller fare for overføring av hiv-smitte.

– Formålet med smittevernloven er å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer.  Men vi må se om det er hensiktsmessig å bruke straffeloven til å rettsforfølge smittefarlig adferd, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Professor Aslak Syse leder utvalget som skal levere sin innstilling før 1. oktober 2012.   

I mandatet går det fram at utvalget skal se på lovregulering, praksis og tiltak i andre sammenlignbare land.

FNs aidsorgan UNAIDS skal se på erfaringer fra kriminalisering av hivsmitte i ulike vestlige land. Det er ønskelig at Syse-utvalget har tett kontakt med dette prosjektet.

Last ned utvalgets mandat her (pdf). 

Sammensetning utvalget som skal utrede spørsmålet om kriminalisering av overføring av allmennfarlig smittsom sykdom:

 • Professor Aslak Syse, Oslo (leder)
 • Skuespiller Kim Fangen, Spydeberg
 • Advokat Jannicke Keller-Flöystad, Bergen
 • Professor Stig Frøland, Oslo
 • Juridisk rådgiver Inger-Lise Hognerud, Oslo
 • Professor Bjørn Helge Hofmann, Lillehammer
 • Overlege Trine Kjus, Lillehammer
 • Sosiolog Bera Ulstein Moseng, Oslo
 • Sosiolog Anne Skjelmerud, Oslo
 • Overlege Øystein Søbstad, Bergen
 • Lovrådgiver Karl Otto Thorheim, Oslo
 • Professor Bente Træen, Tromsø