Offisielt fra statsråd 4. mai 2018

I statsråd i dag ble stortingsmeldingen «Leve hele livet, en kvalitetsreform for eldre» lagt fram.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 4. mai 2018. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Helse- og omsorgsdepartementet
Meld. St. 15 (2017-2018)
Leve hele livet
En kvalitetsreform for eldre
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 19. april 2018 til lov om endringar i vegtrafikkloven (køyretøykontroll og fartsskrivar).
Lovvedtak 48 (2017-2018) Lov nr. 16
Loven trer i kraft 1. oktober 2018.
(Se pkt. 7 Andre saker)

3. Forskrifter

Kulturdepartementet
Forskrift om tildeling av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fastsettes.
(Nyhetssak)

4. Styrer, utvalg

Barne- og likestillingsdepartementet
Oppnevning av leder og medlemmer av utvalg som skal utrede likestillings-utfordringer blant barn og unge:

Daglig leder Loveleen Rihel Brenna, Jessheim (leder)
Forskningsleder Liza Reisel, Oslo
Førsteamanuensis Kristoffer Chelsom Vogt, Bergen
Psykolog Aksel Inge Sinding, Oslo
Forsker II Mira Aaboen Sletten, Oslo
Helsesøster Tale Maria Krohn Engvik, Skedsmo
Lege Kari Løvendahl Mogstad, Trondheim
Kommunikasjonsrådgiver Umar Ashraf, Oslo
Forfatter Nancy Hertz, Oslo
Student Petter Hov Jacobsen, Sortland
Skoleelev Christianne Vadseth, Søgne
Student Joakim Tanum, Oslo
(Nyhetssak)

5. Klagesaker m.v.

Samferdselsdepartementet
Klagen fra Tor Inge Jøssang over Samferdselsdepartementets avslag på innsyn i dokument nr. 44 på sak 18/2 tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Finansdepartementet
Åremålsbeskikkelse av assisterende direktør og økonomi- og styringsdirektør Geir Axelsen som administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Finansdepartementet bestemmer.
(Nyhetssak)

7. Andre saker

Finansdepartementet
Undertegning av en protokoll om endring av overenskomst mellom de nordiske land for å unngå dobbeltbeskatning med hensyn til skatter på inntekt og formue. 

Kulturdepartementet
Andelen av overskuddet til Norsk Tipping AS for 2017 til idrettsformål, totalt 2 824 758 000 kroner, fordeles i 2018.
Kulturdepartementet gis fullmakt til å foreta justeringer mellom de enkelte poster innenfor rammen av spilleoverskuddet til idrettsformål, samt til å disponere ufordelte midler, ikke utbetalte spillemidler til idrettsformål og opptjente renter av innestående midler til idrettsanlegg og allmenne idrettsformål.
(Nyhetssak) 

Andelen av overskuddet til Norsk Tipping AS for 2017 til kulturformål, totalt
794 383 000 kroner, fordeles i 2018.
Kulturdepartementet gis innenfor rammen av spilleoverskuddet til kulturformål fullmakt til å disponere opptjente renter av innestående midler til kulturformål og til å omfordele ikke utbetalte midler fra tidligere år.
(Nyhetssak) 

Kunnskapsdepartementet
Med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 1-2 annet ledd godkjennes Høgskolen i Sørøst-Norge som universitet med navnet Universitetet i Sørøst-Norge fra 4. mai 2018.
(Nyhetssak) 

Samferdselsdepartementet
Norge meddeler de andre avtaleparter at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutninger nr. 106/2015 av 30. april 2015 og nr. 122/2016 av 3. juni 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av henholdsvis direktivene 2014/45/EU, 2014/46/EU og 2014/47/EU om felles regler for teknisk kontroll av kjøretøy og forordning (EU) nr. 165/2014 om fartsskrivere og om oppheving av forordning nr. 3821/85 og om endring av forordning 561/2006 om kjøre- og hviletid i vegtransport, kan bli bindende for Norge.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)