Offisielt fra statsråd 6. mars 2020

I statsråd i dag ble valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget i 2021 fastsatt til mandag 13. september 2021.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 6. mars 2020. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 49 L (2019-2020)
Endringer i utlendingsloven (pålegg om DNA-testing, utestengelse av vertsfamilier fra au pair-ordningen mv.)
(Nyhetssak)
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 11. februar 2020 til lov om endringer i obduksjonsloven mv. (rettsmedisinsk obduksjon av drepte i veitrafikken og regulering av Statens vegvesens arbeid med ulykkesanalyser).
Lovvedtak 43 (2019-2020)  Lov nr. 2
Delt ikraftsetting av loven. Loven trer i kraft 1. mai 2020 med unntak av loven del II som trer i kraft straks.

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 25. januar 1963 nr. 2 om ikrafttreden av og delegasjon etter lov om skytevåpen og ammunisjon fastsettes i samsvar med framlagte forslag.

4. Klagesaker m.v.

Olje- og energidepartementet
Klage fra Luostejok Kraftlag SA over Olje- og energidepartementets vedtak 16. desember 2019 om fritak for pålegg om minstevannføring forbi Luostejok kraftverk i Luostejohka. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Anne Karin Olli gis med virkning fra 16. mars 2020 avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Linda Hofstad Helleland i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Selvstendig næringsdrivende Raymond Robertsen utnevnes med virkning fra 16. mars 2020 til statssekretær for statsråd Linda Hofstad Helleland i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Anne-Cathrine Hjertaas til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 210/2019 av 27. september 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2017/625 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler (kontrollforordningen), kan bli bindende for Norge.

Helse- og omsorgsdepartementet
Fullmaktene i lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap §§ 3-1, 4-1, 5-1 og 5-2 kommer til anvendelse for å håndtere  koronautbruddet, jf. loven § 1-5 nr. 2. Fullmaktene får virkning fra og med 6. mars 2020 og gjelder inntil 6. april 2020.
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Den alminnelige valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget i 2021 fastsettes til mandag 13. september 2021, jf. valgloven § 9-2 første ledd.(Nyhetssak)

Olje- og energidepartementet
Nevervatn Kraft AS gis tillatelser til overføring av Kjølvikelva og bygging av Nevervatnet kraftverk i Fauske og Sørfold kommuner i Nordland.
(Nyhetssak)

Indre Salten Energi AS, Fauske kommune, Sørfold kommune og ISE Produksjon Røyrvatn AS gis tillatelser og samtykker i forbindelse med omorganisering av Indre Salten Energi AS.