Offisielt fra statsråd 7. januar 2011

I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt et utvalg som skal undersøke gjennomføringen av norsk politikk overfor taterne/romanifolket. Professor Asbjørn Eide skal lede utvalget.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 7. januar 2011. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet

Prop. 58 S (2010-2011)
Samtykke til at Noreg sluttar seg til avtalen om utviding av IMFs multilaterale innlånsordning ”New Arrangements to Borrow” (NAB)

Prop. 59 S (2010-2011)
Bevilgningsendringer i statsbudsjettet for 2011 (overgangsregler for pensjonister)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Fiskeri- og kystdepartementet

Lov 19. juni 2009 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 78 nr. 15 trer i kraft 1. februar 2011.

Lov 3. juni 1983 om saltvannsfiske § 4 siste ledd oppheves samtidig.

3.      Forskrifter

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (åpning for bruk av leiefartøy i fisket etter lodde).

Forskrift om endring i forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (høve for fartøy med pelagisk trålløyve og nordsjøtrålløyve til å nytte not) blir fastsett.

4.      Styrer, utvalg

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal undersøke gjennomføringen av norsk politikk overfor taterne/romanifolket:

1.      Professor Asbjørn Eide (leder), Oslo
2.      Professor Cecilie Høigård, Oslo
3.      Statsstipendiat, cand. philol. Per Haave, Drammen
4.      Forsker dr. polit. Karen Sofie Pettersen, Oslo
5.      Professor dr. juris Eivind Smith, Oslo
6.      Professor dr. juris Henriette Sinding Aasen, Bergen
(Pressemelding)

5.      Klagesaker m.v.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Klage fra anonym person over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets delvise avslag på innsyn i dokument nr. 1 med vedlegg i departementets sak 10/3594.

6.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Caracas, Helge Skaara, utnevnes tillike til ambassadør i
Port-au-Prince, Haiti.

Ambassadør i Bangkok, Katja Christina Nordgaard, utnevnes tillike til ambassadør i Phnom Penh, Kambodsja.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Administrerende direktør Kai Finsnes utnevnes til avdelingsdirektør i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Underdirektør Lone Semmingsen konstitueres som avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius innvilges avskjed i nåde etter søknad med virkning fra og med 1. mars 2011.