Offisielt fra statsråd 8. juni 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 8. juni 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Barne- og familiedepartementet

Ot.prp. nr. 103 (2000-2001)
Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Fiskeridepartementet

St.meld. nr. 50 (2000-2001)
Om dei fiskeriavtalene Noreg har inngått med andre land for 2001 og fisket etter avtalene i 1999 og 2000

Justis- og politidepartementet

St.meld. nr. 51 (2000-2001)
Helikopter i politiet
(Pressemelding)

 

St.meld. nr. 52 (2000-2001)
Etterforsking av seksuelle overgrep mot barn
(Pressemelding)

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Ot.prp. nr. 100 (2000-2001)
Om lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. og i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Ikraftsetting av lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste og lov 7. juli 2000 nr. 70 om endring i lov om tomtefeste m.m. gjelder fra 1. januar 2002.
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 29. mai 2001 til lov om endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk.
Besl. O. nr. 87 Lov nr. 30

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Sanksjon av Stortingets vedtak 29. mai 2001 til lov om endringer i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.
Loven trer i kraft 1. juli 2001.
Besl. O. nr. 88 Lov nr. 31

Delvis ikraftsetting av
lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. §§ 2-6 og 9-4 nr. 3,
lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern § 4-1 og
lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter § 2-5.
Lovbestemmelsene trer i kraft 1. juli 2001.

Delvis ikraftsetting av lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og i visse andre lover (fastlegeordningen).

3. Forskrifter

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om oppheving av forskrift 3. juni 1977 om ilegging av tvangsmulkt.

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om tomtefeste m.m.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

4. Styrer, utvalg

Fiskeridepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å utrede eierskap til fiskefartøy:

Leder: Advokat Trond S. Paulsen, Oslo

Medlemmer:

Avdelingsdirektør Kirsti Henriksen, Fiskeridepartementet, Oslo
Direktør Liv Holmefjord, (SND Hordaland) SND, Bergen
Daglig leder Steinar Jonassen, (Nordland fylkes fiskarlag) Norges Fiskarlag, Svolvær*
Generalsekretær Audun Maråk, (Fiskebåtredernes Forbund) Norges Fiskarlag, Ålesund
Assisterende fiskeridirektør Ove Midttun, Fiskeridirektoratet, Bergen
Varaordfører Anne Britt Norø (Nordland fylkeskommune) Landsdelsutvalget for Nord-Norge, Bodø
Daglig leder Oddmund Olsen (West Fish Ltd) FHL, Ålesund
Banksjef Liv Ulriksen, (Fokus Bank) Finansnæringens hovedorganisasjon, Tromsø
(Pressemelding)

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Major Trond Kaalsaas beskikkes til assisterende forsvarsattaché ved ambassaden i Moskva, for et tidsrom av inntil tre år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Einar Skancke utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Avdelingsdirektør Fridthjof Søgaard utnevnes til ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Oberstløytnant Kurt Gøran Adriansen utnevnes til oberst i Hærens intendantur med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Per Arne Five utnevnes til oberst i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandørkaptein, midlertidig kommandør, Morten Jacobsen utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandørkapteinene Elisa beth Natvig og Øivin Larsen utnevnes til kommandører i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnantene , midlertidig oberster, Per Bærøy og Jon Rikter-Svendsen utnevnes til oberster i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnantene Per Magne Andersen, Vidar Borge og Olav Kvaslerud utnevnes til oberster i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert politimester Odd Olsen Ingerø åremålsbeskikkes til sysselmann på Svalbard for et tidsrom av tre år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer. Justis- og politidepartementet gis bemyndigelse til å forlenge beskikkelsen med inntil to år.
 (Pressemelding)

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Underdirektør Marianne Fålun konstitueres som avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med virkning fra 1. september 2001.

Landbruksdepartementet

Jordskiftekandidat Frank Rødal beskikkes til jordskiftedommer ved Finnmark Jordskifterett, med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 185/1999 om rådsdirektiv 98/81/EF om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer, kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 17/2001 om europaparlaments- og rådsdirektiv 98/84/EF om rettslig vern av kodede tjenester, kan bli bindende for Norge.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Hanne Harlem med ektefelle ved besøk til Finland 15. – 17. august 2001.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Fastsettelse av regelverk om bruk av statens motorvogner på Svalbard.

Olje- og energidepartementet

Opplandskraft DA og Tafjord Kraftproduksjon AS gis tillatelse til kraftutbygging i Øvre Otta.
(Pressemelding)

 

Opprettelse av Enova SF.