Offisielt fra statsråd 8. juni 2018

I statsråd i dag ble det vedtatt at lovendringer om bedre rettsikkerhet for barn og foreldre trer i kraft fra 1. juli 2018.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 8. juni 2018. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet
Prop. 97 S (2017-2018)
Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 186/2017 av 22. september 2017 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2014/26/EU om kollektiv forvalting av opphavsrett og nærståande rettar og multiterritoriell lisensiering av rettar til musikkverk for bruk på nettet i den indre marknaden.

Finansdepartementet
Prop 98 L (2017-2018)
Endringer i finansforetaksloven (forsikrings- og pensjonsforetaks investeringer i forsikringsfremmed virksomhet)
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og likestillingsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 1. juni 2018 til lov om endringer i forbrukermerkeloven.
Lovvedtak 58 (2017-2018)  Lov nr. 26
Loven trer i kraft 1. juli 2018.
(Se pkt. 5 Andre saker)

Lov 20. april 2018 nr. 5 om endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre) trer i kraft 1. juli 2018.

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mai 2018 til lov om endringar i opplæringslova, friskolelova og folkehøyskoleloven (plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til fleirfagleg samarbeid m.m.).
Lovvedtak 57 (2017-2018)  Lov nr. 27
Loven trer i kraft 1. august 2018.

Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mai 2018 til lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven).
Lovvedtak 56 (2017-2018)  Lov nr. 28
Delt ikraftsetting av loven. Loven trer i kraft 1. juli 2018, med unntak av § 7. Loven § 7 trer i kraft 1. januar 2019.

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. juni 2018 til lov om endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO mv.).
Lovvedtak 64 (2017-2018)  Lov nr. 29
Loven trer i kraft 1. august 2018.

3. Klagesaker m.v.

Barne- og likestillingsdepartementet
Klagen fra den anonyme personen som kaller seg «Anonyme Espen», over Barne- og likestillingsdepartementets avgjørelse 5. april 2018 om avslag på krav om innsyn i dokument nr. 2 i sak 12/3241, tas ikke til følge.

Klage fra den anonyme personen som kaller seg «Anonyme Espen», over Barne- og likestillingsdepartementets avgjørelse 5. april 2018 om avslag på krav om innsyn i dokument nr. 38 i sak 12/3640, tas ikke til følge.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør Knut Hauge til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Lajla Jakhelln til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av underdirektør Jannicke Graatrud til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av spesialrådgiver Anniken Ramberg Krutnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet
Utnevning av utredningsleder Jens Christian Werring-Westly til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av fagdirektør Inger Aarvaag Stokke til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Åremålsutnevning av politimester Hans Sverre Sjøvold til politimester i Oslo politidistrikt for en ny periode på seks år fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.
(Nyhetssak)

Åremålsutnevning av politimester Ole Bredrup Sæverud til politimester i Troms politidistrikt for en ny periode på seks år fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.
(Nyhetssak)

Åremålsbeskikkelse av sjef for Politiets sikkerhetstjeneste Marie Benedicte Bjørnland som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste for en ny periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av regiondirektør Margot Telnes som direktør for Fylkesmennenes fellesadministrasjon for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kulturdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Steinar Lien til ekspedisjonssjef i Kultur-departementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet
Inngåelse av avtale 4. april 2018 mellom Norge og Tyskland om forlengelse av avtalen 26. februar 2010 om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo – Max Tau til en norsk-tysk bikulturell skole.

Undertegning av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Ecuador.

Barne- og likestillingsdepartementet
Norge meddeler de andre avtaleparter at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 28/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1941 om EU-miljømerket, kan bli bindende for Norge.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)