Offisielt fra statsråd 9. mars 2012

I statsråd i dag har regjeringen bedt om samtykke fra Stortinget til at vikarbyrådirektivet blir tatt inn i EØS-avtalen.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 9. mars 2012. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 69 S (2011-2012)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/104/EF om vikararbeid (vikarbyrådirektivet)

Miljøverndepartementet

Prop. 68 L (2011-2012)
Endringer i klimakvoteloven
(Pressemelding)

2.      Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsetting av forskrift om endringer i forskrifter om miljørettet helsevern.

3.      Delegasjon av myndighet

Landbruks- og matdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven)§§ 20 og 21 legges til Olje- og energidepartementet.

4.      Klagesaker m.v.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Klage fra Brit Tina Hansen over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets avslag på krav om innsyn i persondata (personnummer). Klagen tas ikke til følge.

5.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Accra, Tom Tyrihjell, utnevnes tillike til ambassadør i Dakar, Republikken Senegal.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Seniorbedriftsrådgiver Merethe Foss Liverud utnevnes til statens personaldirektør/ekspedisjonssjef i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Oberst Anne Rydning utnevnes til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet

Statsadvokat Katharina Rise utnevnes til statsadvokat ved Riksadvokatembetet med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

6.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av avtale mellom Norge og Canada om sosial trygd.

Finansdepartementet

Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Mauritius, undertegnet i Paris den 1. desember 2011.

Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Uruguay, undertegnet i Paris den 14. desember 2011.

Olje- og energidepartementet

Tillatelse til Rødøy-Lurøy kraftverk AS til å utvide eksisterende reguleringer i Reppavatn og Memorvatn i Rødøy kommune i Nordland.