Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 9. oktober 2009

Forslag til endringer i adopsjonsloven og barnevernloven ble vedtatt i statsråd i dag.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 9. oktober 2009. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Prop. 11 L (2009-2010)
Endringer i utlendingslovgivningen (beslag, meldeplikt og bestemt oppholdssted)

Prop. 13 L (2009-2010)
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Prop. 15 L (2009-2010)
Endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av pensjonsreformen)

Prop. 17 L (2009-2010)
Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven)

 

Barne- og likestillingsdepartementet

Prop. 7 L (2009-2010)
Endringer i adopsjonsloven og barnevernloven (Pressemelding)

Prop. 14 L (2009-2010)
Endringer i barnelova mv.

Prop. 16 L (2009-2010)
Endringer i arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, diskrimineringsombudsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (Homofile og kvinner i trossamfunn m.m.)

 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Prop. 9 L (2009-2010)
Lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem

Prop.10 L (2009-2010)
Endringer i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover

Meld. St. 5 (2009-2010)
Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldingar for 2008

 

Justis- og politidepartementet

Prop. 4 L (2009-2010)
Ny vergemålslov (Pressemelding fra 4. september 2009)

Prop. 5 L (2009-2010)
Endringar i domstolloven mv. (sidegjeremål for dommarar m.m.) (Pressemelding fra 19. juni 2009)

Prop. 6 L (2009-2010)
Ny varemerkelov (Pressemelding fra 15. mai 2009)

Prop. 12 L (2009-2010)
Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven) (Pressemelding fra 21. august 2009)

 

Olje- og energidepartementet

Prop. 8 L (2009-2010)
Lov om fornybar energiproduksjon til havs
(havenergilova)

 

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og likestillingsdepartementet

Lov 27. mars 2009 nr. 16 om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv. (barnesakkyndig kommisjon) trer i kraft 1. januar 2010, med unntak av del I § 7-23 første ledd første punktum og del II, som trer i kraft straks.

(Se også pkt. 3 Forskrifter)

 

3.      Forskrifter

Barne- og likestillingsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om overgangsbestemmelser til lov om endringer i lov
17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv. (barnesakkyndig kommisjon).

(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

 

4.      Delegasjon av myndighet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Kongens myndighet til å gi forskrifter etter lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven), delegeres til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, likevel slik at Justis- og politidepartementet delegeres myndighet til å gi forskrifter i medhold av utlendingsloven § 107 om utlendingsinternat.


 

5.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Underdirektør Hege Marie Hoff utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Kjell Kristian Egge utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Steinar Lindberg utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Siri Veseth utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Eiler Nils Fleischer utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Seniorrådgiver Astri Tverstøl utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 

Helse- og omsorgsdepartementet

Seniorrådgiver Bernt Villars-Dahl konstitueres som underdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 

Justis- og politidepartementet

Konstituert statsadvokat Christian Henrik Horn, politiadvokat Anne Mette Sundli og politiadvokat Hans Christian Koss utnevnes til statsadvokater ved Økokrim med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Tingrettsdommer Stig Halvor Viken utnevnes til sorenskriver ved Nordre Vestfold tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Thom Arne Hellerslia utnevnes til tingrettsdommer ved Kristiansand tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Torunn Kvisberg utnevnes til tingrettsdommer ved Sør-Gudbrandsdal tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Lagdommer Kari Lynne utnevnes til lagmann ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Ivar Axel Oftedahl konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra 1. mars 2010 til og med 29. februar 2012.

Sorenskriver Thomas Hazeland konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra 1. mars 2010 til og med 29. februar 2012.

Høyesterettsdommer Karenanne Gussgard innvilges avskjed i nåde etter søknad med virkning fra og med 1. februar 2010.

 

Kommunal- og regionaldepartementet

Underdirektør Bjørn Kristen Barvik utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 

 

Til toppen