Offisielt fra statsråd 9. februar 2018

I statsråd i dag ble direktør Frode Forfang åremålsbeskikket som direktør for Utlendingsdirektoratet, og direktør Ingunn-Sofie Aursnes åremålsbeskikket som direktør for Utlendingsnemnda. Begge for en ny periode på 6 år.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 9. februar 2018. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Statsministerens kontor
Meld. St. 7 (2017-2018)
Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2016-2017

2. Styrer, utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av et lovutvalg til å utrede en sektorovergripende fullmaktsbestemmelse og hjemmel for suspensjon av enkeltpersoners rettigheter i beredskapslovgivningen:

Professor Ph.D. Kjetil Mujezinović Larsen, Oslo (leder)
Advokat Sven Ole Fagernæs, Oslo
Seniorrådgiver Gunnbjørg Kindem, Tønsberg
Plandirektør Per Elvestad, Tromsø
Rådmann Nina Bordi Øvergaard, Sør-Varanger
(Nyhetssak)

3. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ekspedisjonssjef Kjersti Ertresvaag Andersen til ambassadør i Wien, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ekspedisjonssjef Rune Resaland til ambassadør i Moskva, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Knut Langeland til ambassadør i Alger, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av direktør Frode Forfang som direktør for Utlendingsdirektoratet for en ny periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Åremålsbeskikkelse av direktør Ingunn-Sofie Aursnes som direktør for Utlendingsnemnda for en ny periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.
(Nyhetssak)

4. Andre saker

Utenriksdepartementet
Inngåelse av avtale mellom Norge og Niger om status for de norske militære som oppholder seg i Niger i forbindelse med militær kapasitetsbygging i Sahel.

Nærings- og fiskeridepartementet
Opprettelse av Norsk nukleær dekommisjonering som et ordinært forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 12. februar 2018. 

Til toppen