Offisielt fra statsråd 15. februar 2019

I statsråd i dag ble det oppnevnt en grensekommisjon for oppgang av riksgrensen mellom Norge og Sverige.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 15. februar 2019. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Statsministerens kontor
Meld. St. 12 (2018-2019)
Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2017-2018

Forsvarsdepartementet
Prop. 46 L (2018-2019)
Endringer i andre lover som følge av lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet
Ikraftsetting av lov 23. november 2018 nr. 87 om endringer i finansforetaksloven mv. (andre betalingstjenestedirektiv). Loven trer i kraft 1. april 2019.

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om system for rapportering av bivirkninger av legemidler (bivirkningsregisterforskriften) fastsettes.

Klima- og miljødepartementet
Forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven fastsettes.

4. Styrer og utvalg

Utenriksdepartementet

Oppnevning av delegasjon for oppgang av riksgrensen mellom Norge og Sverige:

Anne Cathrine Frøstrup, kartverkssjef, Kartverket, grenseoverkommissær, Hønefoss
Anders Østeraas, senioringeniør, Kartverket Trøndelag, grensekommissær og sekretær, SteinkjerTor Erik Bakke, senioringeniør, Kartverket Bodø, teknisk ekspert, Bodø
(Se pkt. 6 Andre saker)

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør Lene Natasha Lind til ambassadør i Kairo, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør Sten Arne Rosnes til ambassadør i Abu Dhabi, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Erling Skjønsberg til ambassadør i Ankara, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Dag Stangnes til ambassadør i Helsingfors, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Lars Ole Vaagen til ambassadør i Buenos Aires, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Hilde Janne Skorpen til generalkonsul i Houston, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av advokat Erik Thyness og lagdommer Kine Elisabeth Steinsvik til dommere i Norges Høyesterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.
(Nyhetssak)

Utnevning av advokat Terje Gerhard Andersen til tingrettsdommer ved Alstahaug tingrett, Brønnøy tingrett og Rana tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladsministrasjonen bestemmer.

Utnevning av professor Bjarte Askeland til lagdommer ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av sorenskriver Anders Flock Bachmann som lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett i ett år med mulighet for forlengelse i inntil ett år, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Tarjei Ræder Breivoll til tingrettsdommer ved Salten tingrett og Lofoten tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet
Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning 2019.

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å oppnevne nye medlemmer til grensekommisjonen mellom Norge og Sverige i den utstrekning det anses nødvendig.
Utenriksdepartementet gis fullmakt til å utferdige instruks for grensekommisjonen mellom Norge og Sverige.
(Se pkt. 5 Styrer og utvalg)