Prop. 46 L (2018–2019)

Endringer i andre lover som følge av lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)

Proposisjonen inneholder i hovedsak forslag til endringer og tilpasninger i andre lover som følge av ny sikkerhetslov som trådte i kraft 01.01.2019 (lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven).

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget