Offisielt frå statsrådet 16. oktober 2009

I statsråd i dag la regjeringa fram forslag om at staten deltek i ein kapitalauke i DnB NOR. Det vart òg vedteke å auka låneramma i Husbanken med 2 milliardar kroner i 2009.

Statsråd vart halde 16. oktober 2009. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet

Prop. 19 S (2009-2010)
Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker med tilhørende protokoll mellom Norge og Bermuda, undertegnet i Washington 16. april 2009, med tilleggsoverenskomster

Fiskeri- og kystdepartementet

Prop. 18 L (2009-2010)
Endring i akvakulturloven
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 20 L (2009-2010)
Endringer i folketrygdloven og helseregisterloven m.m. (innføring av automatisk frikortordning og etablering av nødvendige registre m.m.)
(Pressemelding)

Prop. 23 L (2009-2010)
Endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven (nasjonalt register over hjerte- og karlidelser, adgang til å gi dispensasjon fra taushetsplikt for kvalitetssikring, administrasjon, planlegging og styring av helsetjenesten)

Kommunal- og regionaldepartementet

Prop. 21 S (2009-2010)
Om auka låneramme i Husbanken
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Prop. 22 S (2009-2010)
DnB NOR ASA – Statlig deltakelse i kapitalforhøyelse

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og politidepartementet

Lov 19. juni 2009 nr. 79 om endringer i tvisteloven m.m. avsnitt I, II, IV, VI og VII trer i kraft 1. januar 2010.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

3.      Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift 20. juni 2003 nr. 739 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK-registerforskriften)

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om fortsatt anvendelse av Luganokonvensjonen 1988.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Kultur- og kyrkjedepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting.

4.       Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Statssekretær Per J. Jordal gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg.
Statssekretær Jan-Erik Larsen gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Konstituert underdirektør Tomas Stangeland utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Ine Måreng utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Sigvald Tomin Hauge utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruks- og matdepartementet

Seksjonssjef Kristin Nummedal utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.      Andre saker

Kultur- og kyrkjedepartementet

Fastsetting av fordeling av avsetning på 12 mill. kroner fra Norsk Tippings overskudd for 2008 til tiltak mot spillproblemer, jf. pengespilloven § 10 andre ledd.
(Pressemelding)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen