Offisielt frå statsrådet 2. desember 2011

I statsrådet i dag vart det blant anna lagt fram ei melding om landbruks- og matpolitikken. Det vart også oppnemnd medlemmer til Norsk kulturråd for perioden 2012 til 2015.

Statsråd vart halde på Oslo slott 2. desember 2011. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Prop. 44 S (2011-2012)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 83/2011 av 1. juli 2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1150/2009, forordning (EF) nr. 1177/2009 og direktiv 2007/66/EF om offentlige anskaffelser

Finansdepartementet

Prop. 45 S (2011-2012)
Ny saldering av statsbudsjettet 2011
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

Meld. St. 9 (2011-2012)
Landbruks- og matpolitikken. Velkommen til bords
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Prop. 42 S (2011-2012)
Endringer i Prop. 34 S (2011-2012)
Eksportfinansiering

Samferdselsdepartementet

Prop. 41 L (2011-2012)
Endringer i jernbaneloven
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. november 2011 til lov om endringer i lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen.
Lovvedtak 1 (2011-2012). Lov nr. 46.

3.      Forskrifter

Arbeidsdepartementet

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg.

4.      Styrer, utval

Justis- og politidepartementet

Tingrettsdommer Maren-Elisabet Nilsen-Nygaard, Bodø, oppnevnes som personlig varamedlem for leder av Innstillingsrådet for dommere, Yngve Svendsen, for perioden fra 1. januar 2012 til og med 31. desember 2015.

Kulturdepartementet

Følgende medlemmer og numeriske varamedlemmer oppnevnes til Norsk kulturråd for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2015:

Administrerende direktør Yngve Slettholm, Oslo
Skuespiller Asta Busingye Lydersen, Oslo
Musiker Arnfinn Bjerkestrand, Oslo
Kurator Marianne Olsen, Tromsø
Teatersjef Iren Reppen, Tromsø/Oslo

Som numeriske varamedlemmer for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2015 oppnevnes:

1. Billedkunstner Geir Harald Samuelsen, Oslo
2. Kunstnerisk leder Luba Kuzovnikova, Kirkenes

Som medlemmer av Norsk kulturråd for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2013 oppnevnes:

Kulturleder Arne Fagerholt, Orkdal
Forfatter Ingar Sletten Kolloen, Lillehammer

For perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2015 oppnevnes Yngve Slettholm som rådsleder, Asta Busingye Lydersen som 1. nestleder og Arnfinn Bjerkestrand som 2. nestleder.
(Pressemelding)

5.      Utnemningar m.m.

Finansdepartementet

Seniorrådgiver Colin Forthun utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Departementskonstituert avdelingsdirektør Oskar Petter Jensrud konstitueres som avdelingsdirektør i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet fram til og med 31. august 2012.

Forsvarsdepartementet

Oberst Karl Egil Hanevik utnevnes til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Departementskonstituert avdelingsdirektør Janne Karlsen utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 120/2010 av 10. november 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om investeringsforetak og av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/110/EF av 16. september 2009 om adgangen til å starte opp og utøve virksomhet som utsteder av elektroniske penger og om tilsyn med slik virksomhet, kan bli bindende for Norge.

Noreg melder at dei forfatningsrettslege krava er oppfylte for at avgjerd i EØS-komiteen nr. 50/2010 av 30. april 2010 om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) nr. 2009/44/EF av 6. mai om endring av direktiv 98/26/EF om endeleg oppgjer i betalingssystem og i oppgjerssystem for verdipapir og direktiv 2002/47/EF om avtaler om finansiell trygdgjeving, med omsyn til samankopla system og gjeldsfordringar, kan bli bindande for Noreg.

Landbruks- og matdepartementet

Stiftelsen Norsk Rikstoto gis bevilling til å arrangere veddemål ved totalisator i perioden 1. januar 2012 og inntil videre, men ikke ut over 31. desember 2016.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen