Offisielt frå statsrådet 20. september 2019

I statsråd i dag vart det oppnemnd eit utval som skal gå igjennom ordninga med brukarstyrt personleg assistanse.

Statsråd vart halde på Oslo slott 20. september 2019. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Prop. 140 S (2018-2019)
Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom
EFTA-statene og Indonesia av 16. desember 2018

2. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 22. juni 2012 nr. 585 om inkorporasjon av trygdeforordningene i EØS-avtalen fastsettes.

3. Styrer og utval

Arbeids- og sosialdepartementet
Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene gjenoppnevnes for en periode inntil 30. september 2023:

Administrerende direktør Geir Axelsen, leder, Oslo (ny)
Spesialrådgiver Ann Lisbet Brathaug, Oslo, Statistisk sentralbyrå
Sjeføkonom Roger Bjørnstad, Nesodden, Landsorganisasjonen i Norge
Samfunnsøkonom Ellen Horneland, Oslo, Landsorganisasjonen i Norge
Sjeføkonom Øystein Dørum, Oslo, Næringslivets Hovedorganisasjon
Fagdirektør Torill Lødemel, Oslo, Næringslivets Hovedorganisasjon
Sjeføkonom Torbjørn Eika, Oslo, KS Kommunesektorens organisasjon
Sjeføkonom Erik Orskaug, Oslo, Unio
Direktør og sjeføkonom Stein Gjerding, Oslo, Arbeidsgiverforeningen Spekter
Sjeføkonom Nina Skrove Falch, Oslo, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (ny)
Fagsjef Hanne Jordell, Oslo, Akademikerne
Sjeføkonom og direktør Lars Eivind Haartveit, Bærum, Hovedorganisasjonen Virke
Utredningleder Ragnar Ihle Bøhn, Nes, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ny)
Avdelingsdirektør Frank Emil Jøssund, Oslo, Finansdepartementet
Avdelingsdirektør Sigrid Russwurm, Oslo, Arbeids- og sosialdepartementet (ny)
(Nyheitssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Oppnevning av et offentlig utvalg om brukerstyrt personlig assistanse:

Leder:
Marianne Skattum, daglig leder, Oslo

Øvrige medlemmer:
Jan Erik Askildsen, dekan, Bergen
Gundla Kvam, pensjonist, Bærums verk
Jan Grue, professor, Oslo
Trond Johnsen, skolesjef, Lillehammer
Leif Birkeland, virksomhetsleder, Haugesund
Sonja Jennie Tobiassen, brukerrepresentant, Tromsø
Trude Wester, direktør, Tromsø
Bente Gravdal, rådmann, Lier
Kjell Wolff, kommunaldirektør, Bergen
Sverre Fuglerud, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Tranby
Vibeke Marøy Melstrøm, ULOBA – Independent Living Norge, Ski
Tove Linnea Brandvig, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, Lindås
Torbjørn Furulund, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo
(Nyheitssak)

4. Utnemningar m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Maren Malthe-Sørenssen til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av konstituert statsadvokat Heidi Reinholdt-Østbye til statsadvokat ved Riksadvokatembetet, med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Konstitusjon av lovrådgiver Lise Lehrmann som avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet i ett år fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert førstestatsadvokat Jens Olav Sæther som førstestatsadvokat og avdelingsleder ved Oslo statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke ut over 30. april 2020.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Kari Hangeland Buvik som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra 1. oktober 2019 og inntil videre, dog ikke ut over 31. desember 2019.

5. Andre saker

Utanriksdepartementet
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2017/625 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler (kontrollforordningen).
(Nyheitssak)

Inngåelse av avtale om endring av avtale av 2. juli 2015 mellom Norge og Sverige om bompengesystem for ferdsel med motorkjøretøy på Den nye Svinesundsforbindelsen.
(Nyheitssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Fastsettelse av Nesbyen som nytt kommunenavn på Nes kommune i Buskerud med virkning fra 1. januar 2020.
(Nyheitssak) 

Olje- og energidepartementet
Statnett SF og Lyse Elnett AS gis tillatelser i forbindelse med bygging av ny 420 kV kraftledning mellom Lyse i Forsand kommune til nye Fagrafjell transformatorstasjon i Sandnes og Time kommuner.
(Nyheitssak)

Reviderte vilkår for tillatelse gitt Andøy Energi AS for regulering av Bleksvatn i Storelva fastsettes.

Sunnhordland Kraftlag AS gis tillatelse til å overføre Grøningsbekken 2 og Bekk Urdabotn til Blåfalli III kraftverk i Kvinnherad kommune.
(Nyheitssak)

Reviderte vilkår for tillatelse til Drangedal Everk KF for reguleringene i Suvdølavassdraget fastsettes.
(Nyheitssak)