Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 23. november 2012

I statsrådet i dag vart sjef for Kripos Odd Reidar Humlegård beskikka på åremål som politidirektør. Åremålet er for ein periode på 6 år med tiltreding frå det tidspunktet Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Statsråd vart halde på Oslo slott 23. november 2012. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Prop. 39 S (2012-2013)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 89/2006 av 7. juli 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/52/EF om samvirkingsevnen mellom elektroniske bompengesystemer

Olje- og energidepartementet

 Prop. 33 S (2012-2013)
Endringar i statsbudsjettet 2012 under Olje- og energidepartementet

2. Forskrifter

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift 25. juni 2004 nr. 988 om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen.

3. Styrer, utval

Justis- og beredskapsdepartementet

Oppnevning og gjenoppnevning av 368 nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda for perioden fra og med 1. januar 2013 til og med 31. desember 2016.
(Pressemelding)

4. Klagesaker m.m.

Arbeidsdepartementet

Klage fra Chris Bauer over Arbeidsdepartementets avslag 27. september 2012 på begjæring om innsyn i mandat og navnene på de personer som er involvert i det interne arbeidet om gjennomgang av gjeldende regelverk for medlemskap i folketrygden og eksport av ytelser fra folketrygden. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Statssekretær Svein Fjellheim gis med virkning fra 1. desember 2012 avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg.

Nestleder i Fagforbundet Mette Nord utnevnes til statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg.

Statssekretær Jan-Erik Støstad gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsråd Anniken Huitfeldt.

Rådgiver i Fellesforbundet Norvald Mo utnevnes til statssekretær for statsråd Anniken Huitfeldt.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Madrid, Johan Christopher Vibe, utnevnes tillike til ambassadør i Andorra.

Ambassadør i Kuala Lumpur, Hans Ola Urstad, utnevnes tillike til ambassadør i Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

Finansdepartementet

Departementskonstituert underdirektør Maria Tagmatarchi Storeng utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Sekretariatssjef Cathrin Sætre utnevnes til ekspedisjonssjef i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet

Sjef for Kripos Odd Reidar Humlegård åremålsbeskikkes som politidirektør i 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Politiadvokat Torstein Lindquister utnevnes til statsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

6. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Inngåelse av luftfartsavtale mellom Norge og De forente arabiske emirater.

Finansdepartementet

Ikraftsettelse av en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Polen av 9. mars 2009, undertegnet i Oslo den 5. juli 2012.

Ikraftsettelse av en skatteavtale mellom Norge og Malta, undertegnet i Valletta den 30. mars 2012.

Kulturdepartementet

Det stilles statlig forsikring for verket Edvard Munchs “Selvportrett med sigarett”. Forsikringen gjelder i tidsrommet fra 1. desember 2012 til og med 31. mai 2013, og er betinget av at Sikringsutvalgets forutsetninger for tilråding om statlig forsikring oppfylles av de enkelte visningsstedene, og at Norsk Kulturråd har tilrådd forsikring overfor Kulturdepartementet.

Olje- og energidepartementet

Godkjenning av plan for utbygging og drift av Svalin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen