Offisielt frå statsrådet

Offisielt frå statsrådet 25. september 2015

I statsrådet i dag vart det mellom anna vedteke at Høgskolen i Oslo og Akershus vert slått saman med Statens institutt for forbruksforskning frå 1. januar 2016.

Statsråd vart halde på Oslo slott 25. september 2015. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 156 L (2014-2015)
Endringer i lov om Statens pensjonskasse mv. (minstegrense for rett til medlemskap)
(Nyheitssak)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 157 L (2014-2015)
Lov om konsortium for europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC-lova)

2. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 2. november 2004 nr. 1441 om tilvirkning og import av legemidler.

Samferdselsdepartementet
Fastsettelse av forskrifter om endring i forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker, forskrift 19. desember 2003 nr. 1660 om tap av retten til å føre motorvogn mv., forskrift 1. oktober 1993 nr. 921 om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr og forskrift 7. mai 1999 nr. 437 om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr.

3. Delegasjon av myndigheit

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 19. juni 2015 nr. 70 § 4 andre ledd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

4. Styrer, utval

Arbeids- og sosialdepartementet
Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene gjenoppnevnes for en periode inntil 30. september 2019, i samsvar med vedlagte liste:

 • Forsker Ådne Cappelen, leder, Oslo
 • Seksjonsleder Ann Lisbet Brathaug, Oslo, Statistisk sentralbyrå
 • Sjeføkonom Stein Reegård, Bærum, Landsorganisasjonen i Norge
 • Samfunnsøkonom Ellen Horneland, Oslo, Landsorganisasjonen i Norge
 • Avdelingsdirektør Torill Lødemel, Oslo, Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Sjeføkonom Helle Stensbak, Oslo, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Direktør og sjeføkonom Lars E. Haartveit, Bærum, Hovedorganisasjonen Virke
 • Arbeidslivsdirektør Per Kristian Sundnes, Lørenskog, KS – Kommunesektorens  interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Sjeføkonom Erik Orskaug, Oslo, Unio
 • Seniorøkonom Trond Teisberg, Frogn, Akademikerne
 • Sjeføkonom/direktør Stein Gjerding, Oslo, Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Avdelingsdirektør Frank Emil Jøssund, Oslo, Finansdepartementet
 • Kst. avdelingsdirektør Grete Antonie Jarnæs, Oslo, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Seniorrådgiver Synnøve Nymo, Oslo, Arbeids- og sosialdepartementet

5. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Seniorrådgiver Jens Eikaas utnevnes til ambassadør i Abu Dhabi, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Direktør Jon Lomøy åremålsbeskikkes som direktør i Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) for et tidsrom av fire år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Underdirektør Linda Lillestøl konstitueres til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet
Underdirektør Siv Wurschmidt utnevnes til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Konstitusjon av fylkesmann Hill-Marta Solberg i det midlertidige embetet som fylkesmann i Nordland, med varighet fram til en eventuell endring i strukturen for embetene som berører Fylkesmannen i Nordland (dog senest til 31. desember 2018), og med tiltredelse 1. november 2015.
(Nyheitssak)

Konstitusjon av assisterende fylkesmann Trond Rønningen i det midlertidige embetet som fylkesmann i Østfold, med varighet fram til en eventuell endring i strukturen for embetene som berører Fylkesmannen i Østfold (dog senest til 31. desember 2018), og med tiltredelse 1. januar 2016.
(Nyheitssak)

Konstitusjon av fylkesmann Inge Ryan i det midlertidige embetet som fylkesmann i Nord-Trøndelag, med varighet fram til en eventuell endring i strukturen for embetene som berører Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (dog senest til 31. desember 2018), og med tiltredelse 1. november 2015.
(Nyheitssak)

Avdelingssjef Gisle Norheim utnevnes til ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

6. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 187 om rammeverk til fremme av sikkerhet og helse i arbeidslivet av 31. mai 2006.

Ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 183 om mødrevern av 30. mai 2000.

Ratifikasjon av protokoll av 11. juni 2014 til ILO-konvensjon nr. 29 om tvangsarbeid av 28. juni 1930. 

Kunnskapsdepartementet
Høgskolen i Oslo og Akershus og Statens institutt for forbruksforskning organiseres fra 1. januar 2016 som én institusjon under navnet Høgskolen i Oslo og Akershus.

Vedtektene til Statens institutt for forbruksforskning, fastsatt ved kongelig resolusjon 19. desember 1997, oppheves fra 1. januar 2016.
(Nyheitssak)