Prop. 156 L (2014–2015)

Endringer i lov om Statens pensjonskasse mv. (minstegrense for rett til medlemskap)

I proposisjonen foreslår departementet å reduseres minstegrensen for rett til medlemskap i de tre lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningen, lov om Statens pensjonskasse, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og lov om pensjonsordning for sykepleiere. Gjeldende minstegrense er litt ulikt formulert i de tre ordningene, blant annet er den på 14 timer per uke i Statens pensjonskasse, mens lærerne har en grense på 35 prosent stilling.  Departementet foreslår at minstegrensen reduseres til 20 prosent av full stilling. Videre foreslår departementet å lovfeste retten til medlemskap når summen av stillingsandeler under minstegrensen samlet sett overstiger minstegrensen.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget