Prop. 156 L (2014–2015)

Endringer i lov om Statens pensjonskasse mv. (minstegrense for rett til medlemskap)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Arbeids- og sosialdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag til endringer i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse, lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere. Departementet foreslår at minstegrensen for rett til medlemskap i de tre pensjonsordningene reduseres til 20 prosent stilling av full stilling. I dag er minstekravet 35 prosent stilling for lærere og 14 timer per uke for øvrige i Statens pensjonskasse. I pensjonsordningen for sykepleiere er minstekravet i dag minst 14 timer per uke, mens den er 15 timer per uke i pensjonsordningen for apotekvirksomhet. 14 timer per uke tilsvarer 37,33 prosent stilling ved 37,5 timers arbeidsuke og 15 timer tilsvarer 40 prosent stilling ved 37,5 timers arbeidsuke.

Departementet foreslår også å lovfeste retten til medlemskap når summen av stillingsandeler under minstegrensen samlet sett overstiger minstegrensen. Slik sammenslåing av stillingsforhold for vurdering av rett til medlemskap gjelder stillingsforhold som er tilknyttet samme pensjonsordning. I Statens pensjonskasse og i Pensjonsordning for apotekvirksomhet gir stillingsforhold under minstegrensen rett til medlemskap når summen av stillingsforholdene overstiger minstegrensen. For Statens pensjonskasses del er sammenslåing et resultat av praksis, mens dette er lovfestet i Pensjonsordning for apotekvirksomhet.

Til dokumentets forside