Offisielt frå statsrådet 26. januar 2009 – Tiltak for arbeid

I statsråd i dag vart blant anna St.prp. nr. 37 (2008-2009) – Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid behandla.

Statsråd vart halde på Oslo slott 26. januar 2009 kl. 10.30. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet

St.prp. nr. 37 (2008-2009)
Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 30 (2008-2009)
Om lov om endringer i skatteloven
(Pressemelding)

2.      Andre saker

Nærings- og handelsdepartementet

Kongen gir Nærings- og handelsdepartementet fullmakt til å gi Innovasjon Norge fullmakt til i 2009 å innvilge tilsagn om nye lån under lavrisikoordningen innenfor en ramme på 2,5 mrd. kroner.

 

Til toppen