Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 30 (2008-2009)

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget