Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 26. oktober 2007

I statsråd i dag er det utnemnd ny statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Raimo Valle blir statssekretær for statsråd Bjarne Håkon Hanssen.

Statsråd vart halde på Oslo slott 26. oktober 2007. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Ot.prp. nr. 7 (2007-2008)
Om lov om endring i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 6 (2007-2008)
Om lov om endringar i straffeprosessloven og tvisteloven m.m.

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 23. oktober 2007 til lov om endringer i sosialtjenesteloven og i enkelte andre lover.
Loven trer i kraft 1. november 2007.
Besl. O. nr. 1 (2007-2008)  Lov nr. 97

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Lov 22. desember 2006 nr. 98 om endringar i lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apoteketaten mv., del I endringane i § 5 første og andre ledd, skal gjelde frå 1. januar 2008.
(Sjå pkt. 5 Andre saker)

Justis- og politidepartementet

I kongelig resolusjon 12. oktober 2007 om delvis ikraftsetting av lov 29. juni 2007 nr. 84 om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (tiltak for å avvikle soningskøen og bedre innholdet i soningen mv.) skal punkt 2 bokstav c lyde:
Endringene i straffegjennomføringsloven § 6 annet ledd første punktum og § 16 nytt annet ledd ved lov 29. juni 2007 nr. 84 (prøveordning med elektronisk kontroll som straffegjennomføringsform).

3.      Klagesaker m.m.

Kommunal- og regionaldepartementet

Klage fra advokat Sigurd Holter Torp på vegne av Gro Herlofson over Kommunal- og regionaldepartementets avgjørelse 15. februar 2007 om avslag på dokumentinnsyn. Klagen tas ikke til følge.

4.      Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Statssekretær Berit Oskal Eira gis avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Bjarne Håkon Hanssen.
(Pressemelding)

Assisterende stabssjef Raimo Valle utnevnes til statssekretær for statsråd Bjarne Håkon Hanssen.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør Bente Angell-Hansen utnevnes til Norges faste delegerte ved  De forente nasjoners Europa-kontor og andre internasjonale organisasjoner i Genève som Norge er medlem av, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef Svein Ole Sæther utnevnes til ambassadør i Beijing, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Steinar Egil Hagen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartmentet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Brigader, midlertidig generalmajor Kjell Ove Orderud Skare utnevnes til generalmajor i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Advokat Bente Westgård utnevnes til sorenskriver ved Hammerfest tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Lars Petter Koslung utnevnes til tingrettsdommer ved Aust-Telemark tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Assisterende rådmann Magnar Often utnevnes til jordskiftedommer ved Nord-Østerdal jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Selvstendig næringsdrivende Knut Sveinung Kleppa utnevnes til jordskiftedommer ved Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av tingrettsdommer Øyvind Hoel som ekstradorinær lagdommer ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra 1. januar 2008 til og med 31. desember 2009.

Olje- og energidepartementet

Rådgiver Helga Stenseth utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.

5.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 178/2002 om næringsmiddelregelverket og om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet m.v.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 852/2004, forordning (EF) nr. 853/2004, forordning (EF) nr. 854/2004 og forordning (EF) nr. 882/2004, om næringsmiddelhygiene og kontroll.

Norge underretter Den europeiske union om godtakelse av rammebeslutning 2006/960/JHA om forenkling av informasjonsutveksling mellom rettshåndhevende myndigheter i stater som deltar i Schengen-samarbeidet.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Endringar i instruks for Statens pensjonskasse vert fastsett.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen