Offisielt frå statsrådet 26. oktober 2018

I statsrådet i dag vart Else-May Botten utnemnd til fylkesmann i Møre og Romsdal, Tom Cato Karlsen utnemnd til fylkesmann i Nordland, og Bent Høie utnemnd til fylkesmann i Rogaland.

Statsråd vart halde på Oslo slott 26. oktober 2018. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Samferdselsdepartementet
Prop. 6 L (2018-2019)
Endringer i vegtrafikkloven (parkeringsavgift for nullutslippsmotorvogner og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter)

2. Forskrifter

Kunnskapsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 9. oktober 2015 nr. 1166 om tildeling av tilskudd til private barnehager fastsettes.

3. Delegasjon av myndigheit

Nærings- og fiskeridepartementet
Myndighet til å gi forskrift etter lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) § 16 tredje ledd fordeles til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

4. Styrer og utval m.m.

Kunnskapsdepartementet
Oppnevning av et utvalg for å utrede levekårs- og integreringsutfordringer i byområder:

Fylkesmann Frank Josef Jenssen, Trondheim (leder)
Seniorrådgiver Anne Sofie Skare, Stavanger
Forsker Ingar Brattbakk, Oslo
Prosjektleder Parminder Kaur Bisal, Drammen
Forsker II Kristin Aarland, Bærum
Førsteamanuensis Moses Deyegbe Kuvoame, Ski
Forskningsleder Guro Ødegård, Oslo
Konsulent Raymond Monsen Kristiansen, Oslo
Professor/instituttleder Annett Arntzen, Færder
Assisterende prosjektleder Sahra Jaber, Oslo
Lege Endre Sandvik, Oslo
Etatsleder Anne-Marit Presterud, Bergen
Politiinspektør/driftsenhetsleder John Roger Lund, Oslo
(Nyheitssak)

5. Utnemningar m.m.

Helse- og omsorgsdepartementet
Utnevning av fagdirektør Hans Jacob Sandsberg til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av underdirektør Kristin Løkke til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim til embetsleder/førstestatsadvokat ved Møre og Romsdal statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Konstitusjon av professor Rune Sæbø som dommer i Høyesterett med tiltredelse fra 1. januar 2019 og med varighet til og med 30. april 2019.

Klima- og miljødepartementet
Åremålsbeskikkelse av avdelingsdirektør Hanna Geiran som riksantikvar ved Direktoratet for kulturminneforvaltning i seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak) 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Åremålsutnevning av stortingsrepresentant Else-May Botten til fylkesmann i Møre og Romsdal for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Åremålsutnevning av overlege Tom Cato Karlsen til fylkesmann i Nordland for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Åremålsutnevning av helseminister Bent Høie til fylkesmann i Rogaland for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

6. Andre saker

Olje- og energidepartementet
MIP Miljøkraft AS gis tillatelser til bygging av Stikkelvika kraftverk og regulering av Kjerringvatnet.
(Nyheitssak)