Offisielt frå statsrådet 27. april 2018

I statsråd i dag vart "Finansmarkedsmeldingen 2018" lagt fram.

Statsråd vart halde på Oslo slott 27. april 2018. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Prop. 84 S (2017-2018)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1951 om forlengelse av det europeiske statistikkprogram til 2020

Finansdepartementet
Meld. St. 3 (2017-2018)
Statsrekneskapen 2017
(Nyheitssak)

Meld. St. 14 (2017-2018)
Finansmarkedsmeldingen 2018
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 10. april 2018 til lov om endringer i legemiddelloven (gebyr, avgifter og begrenset klageadgang)

Lovvedtak 47 (2017-2018)  Lov nr. 14
Loven trer i kraft 1. juli 2018.

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 5. april 2018 til lov om endringer i straffeprosessloven og folketrygdloven (tilgang og rett til offentlige ytelser ved unndragelse fra straff eller strafforfølgning).

Lovvedtak 41 (2017-2018)  Lov nr. 15
Loven trer i kraft 1. juli 2018.
For saker der kjennelse etter straffeprosessloven § 220 er avsagt før 1. juli 2018, kommer loven til anvendelse dersom det avsies kjennelse for det.

Ikraftsetting av lov 21. juni 2017 nr. 94 om endringer i politiregisterloven mv. (gjennomføring av direktiv (EU) 2016/680 mv.). Loven trer i kraft 6. mai 2018.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

Nærings- og fiskeridepartementet
Delt ikraftsetting av lov 16. juni 2017 nr. 71 om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling). Romertall I (aksjeloven) § 2-18 annet ledd femte punktum, § 2-19 første ledd første punktum og § 10-9 annet ledd fjerde punktum, romertall II (allmennaksjeloven) § 2-18 annet ledd femte punktum, § 2-19 første ledd første punktum og § 10-9 annet ledd fjerde punktum og romertall III (foretaksregisterloven) § 4-4 bokstav e første punktum trer i kraft 2. mai 2018. 

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser fastsettes.

Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endringer i forskrift 20. september 2013 nr. 1097 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten fastsettes.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

4. Styrer, utval

Arbeids- og sosialdepartementet
Oppnevning av kretsmeklere for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2021:

Østlandet krets:
Pensjonist Inger Tellefsen, Oslo
Pensjonist Dag Stousland, Oslo
Tingrettsdommer Inger Marie Landfald, Sarpsborg
Tingrettsdommer Mats Wilhelm Ruland, Oslo (ny)

Sørlandet krets:
Lagdommer Reidun Wallevik, Skien

Vestlandet krets:
Lagdommer Daniel Lunde, Bergen

Trøndelag krets:
Førsteamanuensis Jussi Erik Pedersen, Tromsø (ny)

Nord-Norge krets:
Førsteamanuensis Jussi Erik Pedersen, Tromsø (ny)

Tingrettsdommer Mats Wilhelm Ruland og amanuensis Jussi Erik Pedersen løses fra sine verv som særskilte meklere med virkning fra 1. juli 2018.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Gjenoppnevning for perioden 1. mai 2018 til og med 30. april 2022 av lagmann Hanne Sophie Greve, Bergen, som nestleder og advokat Christian Hambro, Oslo, som medlem i Karantenenemnda som avgjør saker om karantene og saksforbud for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere, som tiltrer stilling eller verv utenfor statsforvaltningen eller etablerer næringsvirksomhet.

5. Klagesaker m.m.

Klima- og miljødepartementet
Klage fra advokatfirmaet DSA over Klima- og miljødepartementets vedtak 3. januar 2018 om å avslå innsyn i fire organinterne dokumenter. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnemningar m.m.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av oberstløytnant Jon Gerhard Reichelt til generalmajor i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Utnevning av oberst Halvor Johansen til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av kommandør Rune Andersen til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av kommandør Ottar Haugen til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Høyesterettsdommer Bård Tønder innvilges avskjed i nåde etter søknad, med virkning fra 1. juni 2018.

Utnevning av advokat Marianne Nergaard Magnus til tingrettsdommer ved Lofoten tingrett og Salten tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av tingrettsdommer Ola Rambjør Heide til lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av lagdommer Hilde Vibeke Enger til lagmann ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Eivor Grindstuen til dommer ved Oslo byfogdembete med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Konstitusjon av lagdommer Nina Sollie som lagmann ved Eidsivating lagmannsrett i ett år med mulighet for forlengelse i inntil ett år, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av tingrettsdommer Cathrine Fossen som lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett i ett år med mulighet for forlengelse i inntil ett år, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av lagdommer Susann Funderud Skogvang som varamedlem ved Utmarksdomstolen for Finnmark med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av lagdommer Synnøve Ellinor Nordnes som ekstraordinær lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett med tiltredelse fra 1. juni 2018 til og med 31. mars 2020. 

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Camilla Bretteville Froyn til ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Statsministerens kontor
Endringer i departementsstrukturen og i ansvarsdelingen mellom departementene:

1. Utenriksdepartementet ledes av to konstitusjonelt ansvarlige statsråder:

Utenriksminister Søreide har ansvaret for tilrettelegging, samordning og iverksettelse av norsk utenrikspolitikk, herunder samordning av EØS-saker og forholdet til EU, samt internasjonale forhandlinger, prosesser og globale samarbeidsstrukturer, herunder norsk FN-politikk. Utenriksminister Søreide har også ansvaret for utviklingspolitiske tiltak i OSSE-området, Midtøsten, Nord-Afrika og Afghanistan, arbeidet for sikkerhet, fred, forsoning og menneskerettigheter, også på landnivå, samt humanitær bistand. Utenriksminister Søreide har også det administrative ansvaret for Utenriksdepartementet og utenrikstjenesten, herunder ansvaret for lønns- og driftsbudsjettet for hele departementet og styringen av utestasjonene.

Statsråd Astrup har ansvaret for det utviklingspolitiske arbeidet utenfor OSSE-området, Midtøsten, Nord-Afrika og Afghanistan, utviklingssamarbeidet med FN-systemet, Verdensbanken, de regionale utviklingsbankene og øvrige globale fond og programmer, Norad, Fredskorpset og Norfund.

2. Helse- og omsorgsdepartementet ledes av to konstitusjonelt ansvarlige statsråder:

Statsråd Michaelsen har ansvaret for lovverk knyttet til saksområdet kommunale omsorgstjenester. Dette omfatter i hovedsak lovverk knyttet til den kommunale omsorgstjenesten, blant annet helse- og omsorgstjenester i institusjoner som nevnt i forskrift 16. desember 2011 nr. 1254 om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon § 1 første ledd bokstav a, c og d (barneboliger, aldershjem og sykehjem), kommunale helse- og omsorgstjenester i hjemmet (hjemmesykepleie), personlig assistanse (blant annet praktisk bistand, opplæring og støttekontakt), brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og støtte til pårørende. Statsråd Michaelsens ansvar omfatter ikke lovverk knyttet til kommunale helse- og omsorgstjenester som tilbys som følge av rusmiddelproblemer og psykisk sykdom eller lidelse, og lovverk om kommunale helse- og omsorgstjenester til mennesker som har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep.

Videre har statsråd Michaelsen ansvaret for lover knyttet til folkehelseområdet, med unntak for legemidler, medisinsk utstyr og arbeidet knyttet til rusreformen. Folkehelseområdet omfatter blant annet sosial ulikhet i helse, fysisk aktivitet, psykisk helse, helsefremmende og forebyggende arbeid, ernæring og mattrygghet, drikkevann, kosmetikk, alkohol-, narkotika- og tobakksforebygging, smittevern, strålevern, atomsikkerhet og miljørettet helsevern. Statsråd Michaelsen har ansvaret for etatsstyringen av Strålevernet og Folkehelseinstituttet samt eierstyring av Vinmonopolet. Statsråd Michaelsen har også ansvaret for Helse- og omsorgsdepartementets faglige etatsstyring av Mattilsynet.

Statsråd Høie har ansvaret for alle andre lover som hører under Helse- og omsorgsdepartementet. Statsråd Høie har også det administrative ansvaret for Helse- og omsorgsdepartementet, herunder ansvaret for lønns- og driftsbudsjettet for hele departementet.

3. Kunnskapsdepartementet ledes av to konstitusjonelt ansvarlige statsråder:

Kunnskapsdepartementet overtar Integreringsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet og ansvaret for IMDi.

Statsråd Sanner har ansvaret for regjeringens politikk for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, fagskole, generelle kompetansepolitiske saker og integrering. Statsråd Sanner er også nordisk samarbeidsminister.

Statsråd Sanner har i tillegg det administrative ansvaret for Kunnskapsdepartementet, herunder ansvaret for lønns- og driftsbudsjettet for hele departementet, samt ansvaret for Kunnskapsdepartementets underliggende etater, bortsett fra De nasjonale forskningsetiske komiteene, Statens lånekasse for utdanning, Norges Forskningsråd, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), Kvalitetsorgan Bergen samt Kunnskapsdepartementets Tjenesteorgan.

Statsråd Nybø har ansvaret for regjeringens politikk knyttet til forskning, høyere utdanning og utdanningsstøtte og følgende underliggende etater: De nasjonale forskningsetiske komiteene, Statens lånekasse for utdanning, Norges Forskningsråd, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), Kvalitetsorgan Bergen samt Kunnskapsdepartementets Tjenesteorgan. I tillegg har statsråd Nybø ansvaret for de statlige institusjonene i universitets- og høyskolesektoren.

4. Klima- og miljødepartementet overtar ansvaret for oppfølgingen av eierskapet i Enova SF, som overføres fra Olje- og energidepartementet. Overføringen innebærer at de delene av Energi- og vannressursavdelingen i Olje- og energidepartementet som ivaretar oppfølgingen av eierskapet i Enova SF, overføres til Klima- og miljødepartementet.

5. Landbruks- og matdepartementet overtar ansvaret for forvaltningen av høstbare viltressurser, som overføres fra Klima- og miljødepartementet.

6. Ved endringene har departementene, og statsrådene i de departementene som har to statsråder, forvaltningsansvar for lover i samsvar med et framlagt forslag.

7. Delegasjon til departementene til å foreta de endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som er en nødvendig følge av endringene.

8. Endringene trer i kraft 1. mai 2018.
(Nyheitssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Fastsettelse av Ráisa som samisk navn og Raisi som kvensk navn på Nordreisa kommune.
(Nyheitssak)

Olje- og energidepartementet
SmiSto Kraft AS gis tillatelse til planendring av Storåvatn kraftverk og til å regulere Hyttvatnet.