Prop. 84 S (2017–2018)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1951 om forlengelse av det europeiske statistikkprogram til 2020

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1951 endrer forordning (EU) nr. 99/2013 og forlenger det europeiske statistikkprogram til 2020.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget