Offisielt frå statsrådet 27. oktober 2017

I statsrådet i dag vert det mellom anna utnemnd nye statssekretærar.

Statsråd vart halde på Oslo slott 27. oktober 2017. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Meld. St. 5 (2017-2018)
Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2016, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
(Nyheitssak) 

2. Delegasjon av myndigheit

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Delegering av Kongens myndighet etter kommuneloven § 3 nr. 3 og inndelingsloven §§ 6, 7 og 17.

3. Klagesaker m.m.

Kunnskapsdepartementet
Klage fra Nidaros Idrettsungdomsskole over Kunnskapsdepartementets vedtak fra 3. mai 2017 om dekning av saksomkostninger etter tilsynssak. Klagen tas ikke til følge.

4. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Statssekretær Frode Hestnes gis avskjed fra sitt embete som statssekretær for statsråd Bent Høie i Helse- og omsorgsdepartementet og utnevnes på ny til statssekretær for statsminister Erna Solberg.

Statssekretær Ronny Berg gis avskjed fra sitt embete som statssekretær for statsråd Per Sandberg i Nærings- og fiskeridepartementet.

Statssekretær Reynir Jóhannesson gis med virkning fra 3. november 2017 avskjed fra sitt embete som statssekretær for statsråd Ketil Solvik-Olsen i Samferdselsdepartementet.

Politisk rådgiver Veronica Pedersen Åsheim utnevnes til statssekretær for statsråd Per Sandberg i Nærings- og fiskeridepartementet.

Managing associate Tommy Skjervold utnevnes med virkning fra 6. november 2017 til statssekretær for statsråd Ketil Solvik-Olsen i Samferdselsdepartementet.

Reiselivssjef Line Miriam Sandberg utnevnes med virkning fra 10. november 2017 til statssekretær for statsråd Bent Høie i Helse- og omsorgsdepartementet.
(Nyheitssak)

Finansdepartementet
Utnevning av underdirektør Vebjørn Wiken til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av advokat Monica Haugedal til tingrettsdommer ved Kristiansand tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Utnevning av tingrettsdommer Stig Olav Sletten til tingrettsdommer ved Nordre Vestfold tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av tingrettsdommer Helge Johan Kaasbøll og advokat Ingvild Skaar til tingrettsdommere ved Sør-Trøndelag tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Sile Stenvik til lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av lagdommer Tonje Vang til lagmann uten avdelingslederansvar, samt utnevning av statsadvokat Jan Eivind Norheim, konstituert lagdommer Michael Reiertsen, advokat Karl Otto Thorheim og tingrettsdommer Jørgen Monn til lagdommere ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av pensjonert lagdommer Inger Marie Dons Jensen som ekstraordinær lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra 1. november 2017 til og med 31. oktober 2019.

5. Andre saker

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Det fastsettes regler om erstatning til ansatte i staten ved skade på eller tap av private eiendeler i forbindelse med tjenesten.
(Nyheitssak)