Offisielt frå statsrådet 30. august 2019

I statsrådet i dag vart Hengsåsen naturreservat på Bygdøy i Oslo omdøypt til Prinsesseåsen naturreservat.

Statsråd vart halde på Oslo slott 30. august 2019. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 137 L (2018-2019)
Endringar i bilansvarslova (verkeområde, ansvarsgrense mv.)

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 136 L (2018-2019)
Opphevelse av omstillingslova  
(Nyheitssak)

2. Forskrifter

Klima- og miljødepartementet
Som gave i anledning Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Ingrid Alexandras konfirmasjon endres navnet på Hengsåsen naturreservat til Prinsesseåsen naturreservat, i samsvar med fremlagte forslag til forskriftsendring.
(Nyheitssak)

3. Delegasjon av myndigheit

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kongens og departementets myndighet etter lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (ikke ikraft) §§ 3-1, 8-7, 9-6, 13-5, 14-3, 14-19, 20-7, 21-1, 28-1, 28-3, 28-4, 28-5, 28-6, 30-5 og kapittel 27, inndelingslova §§ 6, 7 og 17 og forvaltningsloven
§ 28 delegeres.

4. Styrer og utval

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av jordskifterettsleder Arnulf Oleif Prestbakmo (Harstad) som medlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. september 2019 til og med 31. august 2023.

Oppnevning av advokat Toralf Wågheim (Bergen) som varamedlem av Tilsynsutvalget for dommere (personlig varamedlem for advokat Ketil Myhre) for perioden 1. november 2019 til og med 31. oktober 2020.

Oppnevning av jordskiftedommer Solfrid Mykland Fjell (Bergen) som varamedlem av Tilsynsutvalget for dommere (personlig varamedlem for jordskifterettsleder Arnulf Oleif Prestbakmo) for perioden 27. november 2019 til og med 31. august 2023.

5. Klagesaker m.m.

Klima- og miljødepartementet
Klage fra WWF over Klima- og miljødepartementets vedtak 9. mai 2019 om avslag på søknad om tilskudd til prosjekt innenfor miljøvernsamarbeidet med Russland. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnemningar m.m.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver John-Arne Nyland til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av oberst Lars Magnus Huse til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av oberst Torgeir Sten Berg til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Konstitusjon av kommuneadvokat Trond Øyvind Svendsen som tingrettsdommer ved Jæren tingrett i to år med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Kunnskapsdepartementet
Konstitusjon av divisjonsdirektør Kjersti Flåten til ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og inntil videre, dog ikke utover 31. mars 2021.

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av fagdirektør Cecilie Børnes Utgård til underdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Statsministerens kontor
Statsråd Olaug Vervik Bollestad overtar, i tillegg til sitt styre av Landbruks- og matdepartementet, styret av Barne- og familiedepartementet i den periode statsråd Kjell Ingolf Ropstad høsten 2019 avvikler to ukers omsorgspermisjon.   
(Nyheitssak)