Offisielt frå statsrådet 30. oktober 2020

I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "En verden av muligheter. Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning" lagt fram.

Statsråd vart halde på Oslo slott 30. oktober 2020. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 24 L (2020-2021) 
Endringer i sosialtjenesteloven (vilkår om norskopplæring for stønad til livsopphold)
(Nyheitssak) 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 26 S (2020-2021)
Endringar i statsbudsjettet 2020 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2020 m.m.

Kunnskapsdepartementet
Meld. St. 7 (2020-2021)
En verden av muligheter. Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning
(Nyheitssak) 

Olje- og energidepartementet
Prop. 25 L (2020-2021)
Endringer i energiloven m.m.     
(endringer om funksjonelt skille for nettforetak)
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 23. oktober 2020 til lov om endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover.
Lovvedtak 5 (2020-2021)  Lov nr. 118

Finansdepartementet
Ikraftsetting av lov 20. desember 2019 nr. 86 om endring i lov 17. juli 1925 nr. 2 om avgift av kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter som utføres fra Svalbard. Endringsloven trer i kraft 1. november 2020. 

Ikraftsetting av lov 20. desember 2019 nr. 87 om endring i vegtrafikkloven. Endringsloven trer i kraft 1. november 2020.

Delt ikraftsetting av lov 20. desember 2019 nr. 88 om endringer i eigedomsskattelova. Endringsloven del I trer i kraft 1. november 2020.

Ikraftsetting av lov 20. desember 2019 nr. 89 om endring i fjellova. Endringsloven trer i kraft 1. november 2020.

Ikraftsetting av lov 20. desember 2019 nr. 91 om endring i rettsgebyrloven. Endringsloven trer i kraft 1. november 2020.

Ikraftsetting av lov 20. desember 2019 nr. 93 om endringer i folketrygdloven. Endringsloven trer i kraft 1. november 2020.

Ikraftsetting av lov 20. desember 2019 nr. 95 om endring i brann- og eksplosjonsvernloven. Endringsloven trer i kraft 1. november 2020.

Ikraftsetting av lov 20. desember 2019 nr. 99 om endring i vass- og avløpsanleggslova. Endringsloven trer i kraft 1. november 2020.

Ikraftsetting av lov 20. desember 2019 nr. 100 om endring i a-opplysningsloven. Endringsloven trer i kraft 1. november 2020.

Forsvarsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 23. oktober 2020 til lov om endringer i midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (forlengelse av lovens varighet).
Lovvedtak 12 (2020-2021)  Lov nr. 119

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 23. oktober 2020 til lov om endringer i utlendingsloven og midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen.
Lovvedtak 7 (2020-2021)  Lov nr. 120

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 23. oktober 2020 til lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse av loven).
Lovvedtak 9 (2020-2021)  Lov nr. 121

Sanksjon av Stortingets vedtak 23. oktober 2020 til lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse av loven).
Lovvedtak 10 (2020-2021)  Lov nr. 122

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. oktober 2020 til lov om endringer i statsborgerloven (krav om ferdigheter i norsk muntlig).
Lovvedtak 4 (2020-2021)  Lov nr. 123

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 23. oktober 2020 til lov om endringer i midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.
Lovvedtak 11 (2020-2021)  Lov nr. 124

Delt ikraftsetting av lov 14. desember 2018 nr. 95 om endringer i aksjelovgivningen mv. (oppløsning og avvikling, mellombalanser m.m.). Del I (aksjeloven) § 8-2 a, ny § 8-2 b, ny § 8-2c, §§ 8-7, 9-3, 10-20, 10-22, 12-2, 12-4 og 12-6 nr. 1, del II (allmennaksjeloven) § 8-2 a, ny § 8-2 b, ny § 8-2 c, §§ 8-7, 9-3, 10-20, 10-22, 12-2, 12-4, 12-6 nr. 1, 13-8
nr. 3, 13-14 og 13-15, trer i kraft 1. januar 2021.
(Nyheitssak)

Delt ikraftsetting av lov 6. desember 2019 nr. 77 om endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.). Del I (aksjeloven) § 3-8 annet ledd og
§ 8-10 annet ledd, del II (allmennaksjeloven) § 3-8 tredje ledd, § 3-11 annet ledd, § 3-19 annet ledd annet og tredje punktum og § 8-10 annet ledd, trer i kraft 1. januar 2021.

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om endringer i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien fastsettes.

Samferdselsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikk­regler) fastsettes.

Forskrift om endring i forskrift 13. juni 2014 nr. 725 om unntak fra forsikringsplikt fastsettes.

4. Delegasjon av myndigheit

Kulturdepartementet
Delegering av Kongens myndighet etter forvaltningsloven § 28 fjerde ledd til Kulturdepartementet.

5. Styrer og utval

Finansdepartementet
Egil Herman Sjursen oppnevnes som medlem av Norges Banks hovedstyre for perioden 30. oktober 2020 - 15. mai 2024.
(Nyheitssak)

6. Klagesaker m.m.

Forsvarsdepartementet
Klage fra Marcus Fæster over Forsvarsdepartementets avgjørelse om å avslå innsyn i dokumenter i journalpostene 5, 12, 17 og 20 i sak 2018/251, tas ikke til følge.

7. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Statssekretær Marianne Hagen gis avskjed i nåde som statssekretær for utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide i Utenriksdepartementet. 

Statssekretær Ingvild Ofte Arntsen gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Knut Arild Hareide i Samferdselsdepartementet og utnevnes på nytt til statssekretær i 50 prosent stilling for statsråd Kjell Ingolf Ropstad i Barne- og familiedepartementet og til statssekretær i 50 prosent stilling for statsråd Olaug Vervik Bollestad i Landbruks- og matdepartementet.  

Underdirektør Lars Andreas Lunde utnevnes til statssekretær i 50 prosent stilling for statsråd Iselin Nybø i Nærings- og fiskeridepartementet og til statssekretær i 50 prosent stilling for statsråd Tina Bru i Olje- og energidepartementet.

Rådgiver Anders Tyvand utnevnes til statssekretær for statsråd Knut Arild Hareide i Samferdselsdepartementet.

Endringene over skjer med virkning fra 30. oktober 2020 kl. 12.00.(Nyheitssak)  

Utanriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Bamako, Republikken Mali, Vegar Sundsbø Brynildsen, tillike til ambassadør i Niamey, Republikken Niger.

Finansdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Øystein Schønberg-Grevbo til ekspedisjonssjef i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8. Andre saker

Utanriksdepartementet
Undertegning av konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA).

Olje- og energidepartementet
Stølen Kraftverk AS gis tillatelser til planendring av Stølen Kraftverk i Kvinesdal kommune.