Prop. 25 L (2020–2021)

Endringer i energiloven m.m. (endringer om funksjonelt skille for nettforetak)

Regjeringen foreslår endringer i energiloven som gir unntak fra kravet om funksjonelt skille for mindre nettselskaper. Ved lovendring 27. mai 2016 nr. 18 ble det innført strengere krav til selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet. Endringen trer i kraft 1. januar 2021. Det foreslås endringer som innebærer at nettforetak med 10 000 eller færre nettkunder er unntatt fra kravet om funksjonelt skille. Kravet om funksjonelt skille innebærer at personer i ledelsen i et nettselskap ikke kan delta i ledelsen i andre deler av et energikonsern.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget