Offisielt frå statsrådet 4. september 2015

I statsrådet i dag vart det mellom anna fastsett ei forskrift om justering av markagrensa 47 stader i 11 kommunar.

Statsråd vart halde på Oslo slott 4. september 2015. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 151 S (2014-2015)
Endringer i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet
(Tilleggsbevilgninger til Innovasjon Norge)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2015 til lov om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn (lov om Haagkonvensjonen 1996).
Lovvedtak 100 (2014-2015)  Lov nr. 85

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2015 til lov om endringer i politiloven (bistand fra Forsvaret).
Lovvedtak 93 (2014-2015)  Lov nr. 86

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2015 til lov om endringer i straffeprosessloven (avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner).
Lovvedtak 91 (2014-2015)  Lov nr. 87
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2015 til lov om endringer i politiloven (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen).
Lovvedtak 89 (2014-2015)  Lov nr. 88 Loven trer i kraft straks.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2015 til lov om endringer i plan- og bygningsloven (sentral godkjenning av foretak).
Lovvedtak 109 (2014-2015)  Lov nr. 89
Loven trer i kraft 1. januar 2016.

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2015 til lov om endringer i vegtrafikkloven mv. (vilkårsparkering).
Lovvedtak 85 (2014-2015)  Lov nr. 90

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2015 til lov om posttjenester (postloven).
Lovvedtak 83 (2014-2015)  Lov nr. 91
Lov om posttjenester trer i kraft 1. januar 2016 med unntak av §§ 35, 36, 40 og 41 første ledd nummer 1.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 8. juni 2001 nr. 570 om tomtefeste m.m. 

Klima- og miljødepartementet
Fastsettelse av forskrift om justering av markagrensen.
(Nyheitssak)

4. Delegasjon av myndigheit

Justis- og beredskapsdepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter straffeprosessloven § 239 a femte ledd og § 239 f tredje ledd til Justis- og beredskapsdepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Samferdselsdepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter lov om posttjenester §§2, 3 og 41 til Samferdselsdepartementet.
Fordeling av myndighet etter lov om posttjenester fastsettes i samsvar med et framlagt forslag.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar) 

5. Styrer, utval m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Tidligere statssekretær Hans Brattskar, Utenriksdepartementet, fritas fra sitt verv som norsk stedfortredende medlem av Rådet for Verdensbank-gruppen.

Statssekretær Tone Skogen, Utenriksdepartementet, oppnevnes som nytt norsk stedfortredende medlem av Rådet.

Tidligere statssekretær Hans Brattskar fritas fra sine verv som norsk medlem av de respektive Råd for Den afrikanske utviklingsbank, Den asiatiske utviklingsbank og Den inter-amerikanske utviklingsbank.

Statssekretær Tone Skogen, Utenriksdepartementet, oppnevnes som nytt norsk medlem av de respektive Råd i de regionale utviklingsbankene. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Gjenoppnevning av jordskifterettsleder Trond Berge som medlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. september 2015 til 31. august 2019.

Gjenoppnevning av advokat Bjørn Hübert Senum som varamedlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. november 2015 til 31. oktober 2019.

Oppnevning av jordskifterettsleder Olav Ranum som varamedlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. november 2015 til 31. oktober 2019.

6. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Underdirektør Christian Halaas Lyster utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Spesialrådgiver Hanne Ulrichsen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Helene Sand Andresen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassadør i Beograd, Arne Sannes Bjørnstad, utnevnes tillike til
ambassadør i Skopje, Makedonia.

Forsvarsdepartementet
Generalmajor Rune Jakobsen utnevnes til generalløytnant i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Politiadvokat Magne Kvamme Sylta utnevnes til statsadvokat ved Hordaland statsadvokatembeter, med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Konstituert lovrådgiver Ole Knut Løstegaard utnevnes til lovrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet
Cand.polit. Morten Anker utnevnes til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Undertegning av protokoll om endring av frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Albania i samsvar med et framlagt forslag.

Justis- og beredskapsdepartementet
Bevilgningen i statsbudsjettet for 2015 under kapittel 440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten, post 21 Spesielle driftsutgifter, overskrides med inntil kr 5 mill.
(Nyheitssak)

Olje- og energidepartementet
Godkjenning av plan for utbygging og drift av Maria-feltet.
(Nyheitssak)