Offisielt frå statsrådet 8. november 2013

I statsrådet i dag vart det lagt fram ein tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 2014. Det vart også lagt fram endringar i skatte, avgifts og tollforslaga for 2014.

Statsråd vart halde på Oslo slott 8. november 2013. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Prop. 2 S (2013-2014)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 86/2013 av 3. mai 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 924/2009 om betalinger på tvers av landegrensene, og forordning (EU) nr. 260/2012 om tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro

Prop. 3 S (2013-2014)
Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 94/2013 av 3. mai 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2011/77/EU om vernetiden for opphavsrett og visse nærstående rettigheter

Finansdepartementet
Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014)
Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014

Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013-2014)
Endring av Prop. 1 LS (2013-2014) Skatter, avgifter og toll 2014 

2. Forskrifter

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Fastsetting av forskrift om sanksjoner mot Taliban.

3. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Ambassadør i Bern, Thomas Hauff, utnevnes tillike til ambassadør ved Den Hellige Stol, Vatikanet.

Ambassdør i Luanda, Ingrid Rønnaug Ofstad, utnevnes tillike til ambassadør i Sao Tomé, Sao Tomé og Principe.

4. Andre saker

Utanriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 528/2012 om markedsføring og bruk av biocidprodukter.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 80/2009 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer. 

Justis- og beredskapsdepartementet
2002-protokollen til Aten-konvensjonen om transport av passasjerer og deres bagasje til sjøs, 1974, ratifiseres.

Norge avgir endringserklæring til FNs sjøfartsorganisasjon etter artikkel 15 (3bis) i Konvensjon om avgrensing av ansvaret for sjørettslige krav, 1976, som endret ved 1996-endringsprotokollen.

Samferdselsdepartementet
Instruks fastsatt ved kongelig resolusjon 10. desember 1999 for Luftfartsverket oppheves.