Offisielt frå statsrådet 9. oktober 2015

I statsråd i dag vart det mellom anna lagt fram ei melding til Stortinget om likestilling mellom kvinner og menn.

Statsråd vart halde på Oslo slott 9. oktober 2015. Følgjande vedtak vert gjort kjende: 

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Prop. 3 S (2015-2016)
Samtykke til ratifikasjon av avtale av 29. juni 2015 om opprettelse av Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Meld. St. 7 (2015-2016)
Likestilling i praksis
Like muligheter for kvinner og menn
(Nyheitssak)

2. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 29. oktober 2010 nr. 1380 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften). 

Kunnskapsdepartementet
Fastsettelse av forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.

3. Delegasjon av myndigheit

Klima- og miljødepartementet
Myndighet etter lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) legges til Klima- og miljødepartementet.

4. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Seniorrådgiver Bjørn Midthun utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet
Seniorrådgiver Kirsti Aulstad Sogn utnevnes til underdirektør  i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Direktør Sissel Rogne åremålsbeskikkes som direktør for Havforskningsinstituttet for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.    

5. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Undertegning av tilleggsprotokoll av 19. mai 2015 til Europarådets konvensjon om forebygging av terrorisme. 

Kunnskapsdepartementet
Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna organiseres fra 1. januar 2016 som ett universitet under navnet Nord universitet.