Omfordeling av bankenes rammer i lånegarantiordningen

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Finansdepartementet har i dag omfordelt rammen i lånegarantiordningen for bedriftslån basert på bankenes faktiske bruk per 6. mai. Det innebærer at de bankene som har vært mest aktive, nå kan låne ut mer under ordningen.

Den statlige garantiordningen ble åpnet for lån til små og mellomstore bedrifter 27. mars, og for lån til større bedrifter 2. april. Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av utbruddet av koronaviruset. Den samlede garantirammen på 50 milliarder kroner ble opprinnelig fordelt mellom bankene basert på markedsandelene deres i bedriftsmarkedet ved utgangen av 2019. Da lovforslaget ble lagt frem 20. mars viste Finansdepartementet til at fordelingen ville bli vurdert på nytt når omtrent halvparten av rammen var disponert, slik at ikke deler av den skulle bli liggende ubrukt. I forskriften om ordningen ble dette gjennomført ved at det skulle skje en omfordeling av rammen basert på hvor mye hver bank hadde disponert av sin andel frem til og med 22. april, men omfordelingen ble senere utsatt slik at den isteden skulle baseres på bruken frem til og med 6. mai.

Bankene hadde per 6. mai brukt 6,8 milliarder kroner (13,6 prosent) av garantirammen på 50 milliarder kroner. Siden garantien dekker 90 prosent av lånene, vil det si at bankene hadde gitt til sammen 7,6 milliarder kroner i delvis statsgaranterte lån til bedriftene.

Finansdepartementet orienterte GIEK i et brev 30. april om hvilke prinsipper departementet ville legge til grunn for omfordelingen. GIEK har på grunnlag av disse prinsippene og bankenes innrapportering av innvilgede lån under ordningen per 6. mai, utarbeidet et forslag til omfordeling av garantirammen. Departementet har i dag fastsatt i forskrift en omfordeling i tråd med forslaget. Omfordelingen innebærer bl.a. at mange norske sparebanker får betydelig mer av garantirammen, mens de fleste filialene av utenlandske banker får mindre. Bankene kan disponere de nye andelene som er fastsatt i forskriften, fullt ut fra og med i dag. Garantiordningen gjelder for lån innvilget før 1. juni 2020, men departementet vurderer nå om ordningen bør forlenges.

Dersom det skulle være behov for det, kan departementet også ellers treffe vedtak om omfordeling av garantirammen, se forskriften § 7. Det kan for eksempel være aktuelt hvis departementet blir kjent med at banker ikke har ønske om å benytte sin andel eller hvis noen banker har særlig behov for eller evne til å benytte en større andel av garantirammen.

Les endringsforskriften her